Večeradlo mladých,

každý utorok o 18.30 hod.

Detské večeradlo

Každú stredu o 16.00 hod

Modlitbové stretnutie mamičiek s deťmi,

každú stredu

Tel. kontakt:

+421 951 781 729

E-mail:

rs.fatima.oz@gmail.com

Dom Panny Márie,

Jantárová č. 4, Ždaňa, Košice-okolie

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov; lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a obetuje.“
/ Panna Mária vo Fatime, 19.8.1917/

 

Modlitebná aktivita: „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo!“

Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete. Volanie Panny Márie z Fatimy aj dnes pokračuje. Svet nepočúval jej volania a prosby a tak je zachvátený vojnami, nepokojom, zmätkom.

Je tu ale stále iskierka nádeje, svetlo, ktoré nám dáva prisľúbenie Panny Márie z Fatimy:

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

Táto iskierka sa nanovo zapálila obnovením zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Františkom.  Radi by sme pokračovali v zapaľovaní tejto nádeje a pozvali všetky deti, mládež a rodiny, aby svojou osobnou snahou a s Božou pomocou prispeli k urýchleniu tohto víťazstva.

Ako?

V spolupráci s pápežskou nadáciou ACN – pomoc trpiacej Cirkvi, sme pre vás pripravili modlitebnú aktivitu:

„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo!“

Sv. Jána Pavla II. povedal, že „Modlitba detí má veľkú silu“ a tak je našou túžbou zhromaždiť deti na

♥ spoločnú modlitbu posvätného ruženca

♥ v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou

♥ zasvätením detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

na Fatimský deň – 13. mája 2022

 

Je dobré pripraviť sa na takýto veľký deň. Preto vás pozývame do Školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, počas ktorej sa budeme pripravovať na tento deň. Bude prebiehať mesiac po Veľkej noci.

Počas tohto obdobia raz v týždni budeme zasielať materiály k danej aktivite.

Všetky informácie a materiály k stiahnutiu nájdete aj na našej webovej stránke: https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie.

Panna Mária si praje, aby táto výzva k modlitbe, obráteniu a pokániu zaznela skrze detí v rodinách, aby sa oheň viery nanovo mohol zapáliť vo všetkých rodinách na celom svete.

Následne vám bude ponúknutá možnosť ako udržiavať oheň viery v rodinách, skrze zapojenia sa do modlitebných skupín pre deti, mládež a rodiny.

Panna Mária volá aj teba: „Potrebujem tvoju pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu  a pokániu.

Prihlasovací formulár

Posolstvo, obsah: Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa im zjavil tri krát. V druhom zjavení anjel vzbudzoval v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet. Poukázal na dôležitosť obety za obrátenie hriešnikov.

Pozornosť venujeme slovám anjela: … „Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”  Lucia sa opýtala: „Ako máme prinášať obety?“

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.

Panna Mária pri prvom zjavení sa pýta detí:

„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“

Deti odpovedali: „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Fatimské deti urobili z každého okamihu a celého svojho života „obetu, ktorá by sa páčila Bohu.“  Hyacintka často hovorievala, keď prinášala nejaké obetu: „ Všetko z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Keď prejavujeme svoju lásku tým, že robíme niečo, čo je ťažké, čo sa nazýva obetou, pomáhame zadosťučiniť za vlastné hriechy a hriechy druhých.

Potom, čo anjel pokoja a Panna Mária požiadali deti, aby sa obetovali za obrátenie iných, oni sa niekedy vzdali obeda, alebo nepili vodu, keď boli smädní, podelili sa o desiatu s chudobnými deťmi. A robili aj iné ťažké obety.

Chlapci a dievčatá, môžete pomôcť zmeniť okolnosti vo vašej rodine a na celom svete, ak začnete robiť malé obete. Tu je niekoľko ďalších príkladov: Môžete pomôcť niekomu, aj keď sa vám nechce. Nehovorte zle alebo zraňujúco o iných. Môžete sa vzdať jedla, alebo svojho obľúbeného televízneho programu alebo času na počítači, alebo mlčať, keď chcete hovoriť. Možno ťa nahnevá kamarát. Zastav svoj hnev, odpusť mu. To sú drobné obety, konané  z lásky k Bohu , ktoré ťa privedú k svätosti a prispejú k záchrane duší pre Ježiša.

Cieľ:

 • Priblížiť deťom význam slova – obeta, čo znamená priniesť obetu.
 • Porozmýšľať akú obetu vieme priniesť v bežnom každodennom živote a obetovať za odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Myslíš si, že tieto deti vedeli, čo znamenajú slová „pokánie“ a „obeta“?
 3. Myslíš si, že môžeš urobiť niektorú z navrhovaných obetí?
 4. Skús navrhnúť nejaké skutky obety.

Jeden krok preberáme s deťmi počas jedného týždňa. Celý týždeň by sa mal niesť v tomto duchu. Môžeme pripojiť aj nejakú aktivitu či pracovnú činnosť:

 1. Obeta. Deti si môžu zapisovať na kartu svoje obety, ktoré sa im podarilo urobiť počas týždňa. Môžu vytvoriť knihu – Leporelo. Na jednej strane nalepia obrázky Fatimských detí ako prinášajú obetu, môžu aj napísať z príbehu, ako si ho zapamätali a na druhú stranu nakreslia a napíšu svoje obety.

Na stiahnutie: Hyacinta a obeta.pdf

Na stiahnutie: Kniha obety.pdf

Posolstvo, obsah: Vychádzame z tretieho zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa zjavil deťom s kalichom a hostiou v ruke. Podal im hostiu a krv z kalicha. Pri tomto zjavení ich naučil modlitbu klaňania sa. Zjavenie Anjela pokoja predchádza zjaveniu našej Najsvätejšej Matky z Fatimy. Ona ho poslala ako „učiteľa lásky“, aby naučil malých pastierov ako adorovať Ježiša. Aby ich naučil modlitby, ktoré sa máme modliť počas adorácie, a tiež hodnotu adorácie, akt pokánia a obety.

Anjel sa poklonil hlavou až k zemi a vyzval k tomu aj deti:.. „Modlite sa so mnou,… takto sa modlite“. Deti dlhý čas ostávali v modlitbe s hlavou sklonenou až k zemi.

Aký postoj máme my pri modlitbe?

Svätý František aj svätá Hyacinta sa stali potešiteľom Ježiša ukrytého v Najsvätejšej  Sviatosti. Vyhľadávali ticho a navštevovali kostol, kde bol Ježiš sám a potešovali Ho svojou prítomnosťou tak často, ako len mohli.

Aj dnes je Pán Ježiš často sám v kostole ukrytý vo svätostánku a túži, aby sme Ho potešili svojou, hoci len krátkou prítomnosťou, modlitbou a klaňaním sa.

Skúste aj vy navštíviť Pána Ježiša. Viete, kde je ukrytý? Keď prídete do kostola v čase, keď sa nekoná svätá omša, aj vtedy sa môžete stretnúť s Pánom Ježišom. Ježiš je v kostole prítomný zvláštnym spôsobom, na mieste, ktoré sa nazýva Bohostánok. Práve tu je telo, krv, duša a Božstvo Ježiša Krista, skutočne prítomného v Najsvätejšej Sviatosti, vo dne i v noci vo svätostánku.

Môžete sa pomodliť modlitbu anjela alebo zostať v tichom rozhovore s ním, hovoriac mu, ako veľmi Ho ľúbite. Môžete Ho potešiť, rovnako ako malí pastierikovia, tým, že mu darujete mu svoj čas a svoju lásku.

Cieľ:

 • Čo najviac priblížiť deťom skutočnosť reálnej prítomnosti Ježiša v hostii.
 • Vzbudiť v deťoch ducha adorácie, túžbu klaňať sa Ježišovi, potešovať Ho.
 • Uvedomiť si, že v kostole je Ježiš stále prítomný v Bohostánku.
 • Upriamiť pozornosť na postoj, klaňanie sa pred Bohostánkom a pred Oltárnou Sviatosťou.

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Aký postoj by sme mali zaujať pri modlitbe?
 3. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii alebo je to len oplátka?
 4. Ježiš je často sám v kostole, v Bohostánku. Chceš Ho potešovať svojou, hoci krátkou prítomnosťou, modlitbou či rozhovorom s ním?

 

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Počas tohto kroku, môžu deti tento týždeň navštíviť viackrát kaplnku v škole, alebo vo farnosti , ísť na sv. omšu a pokloniť Ježišovi prítomnému v bohostánku.

Ako prácu môžu nakresliť / vystrihnú a nalepiť /kalich s hostiou, kde je vo vnútri „ukrytý“ Ježiš.
V prílohe nájdete obrázok Anjela pokoja s modlitbou. Deti sa ju môžu modliť počas adorácie.

 

Na stiahnutie: foto kalich.jpg

Na stiahnutie: Kalich-obrazok.pdf

Na stiahnutie: Modlitba anjela pokoja.pdf

Posolstvo, obsah: Panna Mária prosila malých pastierikov pri každom zo šiestich zjavení, aby sa denne a často modlili ruženec, aby získali pokoj pre svet a koniec vojny.

„ Prajem si, aby ste sa ďalej každý deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.“

Spočiatku sa deti modlili krátku modlitbu ruženca, len Zdravas Mária…, po zjaveniach začali vyhľadávať čas na modlitbu. Ako len mohli, často sa modlili ruženec.

Jednoducho by sa dalo povedať, že modlitba ruženca je rozjímaním s Pannou Máriou nad udalosťami z Ježišovho života.

Cieľ: Vysvetliť dôležitosť modlitby ruženca. Prečo sa modliť ruženec?

 • Ruženec – biblická modlitba. Sú v nej všetky udalosti Ježišovho detstva, verejného účinkovania , umučenia a zmŕtvychvstania.
 • Je to jednoduchá a pokorná modlitba
 • Zobrať ruženec do rúk znamená chytiť za ruku Pannu Máriu, počúvať ju ako nám rozpráva príbeh Ježišovho života skrze modlitbu ruženca.
 • Ruženec nám pripomína okrem toho aj puto spoločenstva a bratstva a všetkých nás spája v Kristovi.
 • Existuje misionársky ruženec, keď sa modlíme za obrátenie neveriacich na celom svete. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá jeden svetadiel.

Sestra Lucia bola najstaršia z troch pastierikov. Zanechala nám posolstvo o posvätnom ruženci, prečo sa máme modliť za seba a za naše rodiny:

„Nie je žiaden problém, hovorím vám, akokoľvek ťažký by bol, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou posvätného ruženca“. /Sestra Lucia od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Márie/

Ján Pavol II. v Apoštolskom liste o ruženci píše: „Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu…  . Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.“

Diskusné otázky:

 1. O akú modlitbu žiadala Panna Mária deti?
 2. Nad čím uvažujeme pri modlitbe ruženca?
 3. Myslíš, že vieš sa denne pomodliť ruženec? Skúsiš poprosiť aj rodičov s spoločnú modlitbu ruženca v rodine?

 

Modlitba posvätného ruženca.

Tretí týždeň je venovaný modlitbe posvätného ruženca. Deti sa počas celého týždňa, môžu modliť po jednom desiatku ruženec. Je vhodný aj misionársky ruženec, každý deň za iný svetadiel.

Na nástenku sa môže dať veľký ruženec formou omaľovánky. Deti budú postupne jednotlivé desiatky farbiť tak, ako sa ho budú modliť.

V prílohe je aktivita, pomocou ktorej môžeme deťom bližšie vysvetliť jednotlivé tajomstvá napr. radostného ruženca, ale môžu sa zvoliť ľubovoľné tajomstvá.

Prostredníctvom tejto aktivity pomôžeme deťom bližšie chápať ruženec ako biblickú modlitbu.

V prílohe prikladáme vzor – našu aktivitu počas pôstu – bolestný ruženec. Deti mali pripravené symboly k jednotlivým tajomstvám a aj kartičky s popisom daného tajomstva. Ich úlohou bolo priradiť symbol aj danú kartičku k desiatku.

Na stiahnutie: Tajomstva radostného ruženca omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Radostný ruženc bez tajomstiev omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Ruženec s tajomstvami omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Foto – aktivita tajomstvá bolestného ruženca.jpg

Na stiahnutie: Foto – modlitba ruženca.jpg

Posolstvo, obsah: Lucia spomína: „Pri druhom zjavení, keď naša Pani povedala Lucii, že František a Hyacinta čoskoro zomrú, hovorila o osobitnom Luciinom poslaní:“
„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“
„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“
Máriino srdce je také čisté, že nie je poškvrnené ani najmenším hriechom.
Lucia, František a Hyacinta sa úplne zverili Panne Márii, darovali jej celé svoje srdce, aby ona mohla vykonať cez nich svoje dielo pre záchranu ľudstva.
Panna Mária nás pozýva, aby sme vstúpili do jej školy lásky a nechal sa ňou vychovávať, vyučovať a formovať.
Je naša matka. Bude nás všetkých viesť tou najlepšou a najkratšou cestou k jej synovi Ježišovi.

Cieľ: Priblížiť deťom pojem zasvätenia – zverenia

 • Všetko čo máme, dávame Bohu skrze ruky Panny Márie / svoje ruky, oči, ústa, svoje schopnosti, dary, ale aj slabosti, …/
 • Necháme sa vychovávať nebeskou Mamou. Ona nás vychová pre Ježiša, pre nebo.

Ježiš si chce aj teba použiť ako nástroj, aby možno aj tvoji súrodenci, či kamaráti Pannu Máriu lepšie poznali a milovali. A ona všetkých naučí milovať Ježiša skutočnou láskou. Vtedy keď jej takto úplne odovzdáš svoje srdce, ona bude konať cez teba a môže zapáliť ohňom lásky nielen tvoje srdce ale aj srdcia tvojich rodičov, súrodencov či kamarátov.

Panna Mária ti ponúka svoje srdce ako bezpečné útočište, tu sa môžeš cítiť v bezpečí.

Sv. otec Ján Pavol II počas blahorečenia malých pastierikov Hyacinty a Františka, povedal:

„Drahí chlapci a dievčatá,

poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame len na seba samých.“

V tejto pracovnej časti, deti môžu vložiť svoje srdce do Máriino Nepoškvrneného Srdca a napísať tam svoje meno.

Vymaľujú si omaľovánku Panny Márie so Srdcom. Zvlášť si pripravia a vystrihnú srdce z červeného papiera, ktoré vložia – nalepia na miesto Máriinho Srdca a napíšu do neho svoje meno. Takto sú v bezpečnom útočišti Máriinho Nepoškvrneného Srdca.

Na stiahnutie: NSPM omalovanka.pdf

Na stiahnutie: srdce.pdf

Na stiahnutie: Hyacinta a Nep. srdce PM.pdf

Dom Panny Márie – slúži na apoštolát fatimského posolstva a večeradiel pre deti, mládež a rodiny a je odpoveďou na výzvy fatimskej Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu.

Je to predovšetkým miesto modlitby, tichého stretnutia s Eucharistickým Kristom v prítomnosti Panny Márie.

Ponúka „útočisko – Máriino Nepoškvrnené Srdce“, ako novodobú archu v dnešnom nepokojnom svete, kde celá rodina môže nájsť pomoc, povzbudenie a ochranu.

Zároveň je miestom, kde sa stretávajú a tešia sa vzájomnej láske všetci, ktorí tu prichádzajú a nachádzajú v tomto „ útočisku“ Božiu lásku, radosť a pokoj.

Chce byť „Ohniskom“ , živej viery, nádeje a lásky pre deti, mládež i celé rodiny.