Ako na Slovensku prebiehal

Domov / Ako na Slovensku prebiehal

Ako na Slovensku prebiehal

Ako na Slovensku prebiehal

Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete 13. máj 2024

13. mája 2024 sa uskutočnil 3. ročník – Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.

V tento deň sme si pripomenuli 107. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime v roku 1917 trom pastierikom ‒ Hyacinte, Františkovi a Lucii.

Plní vďačnosti Bohu i Matke Božej za každého jedného, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k danej Modlitbovej aktivite, šírením plagátu, mailov…, ale aj priamym zapojením sa.

Zvlášť veľká vďaka patrí Konferencii biskupov Slovenska, ktorí zobrali záštitu nad touto akciou.

Ďakujeme kňazom, rehoľníkom, riaditeľom škôl, učiteľom i rodičom.

Ďakujeme za deti i mládež, ktorí neváhali zobrať do rúk ruženec a spoločne takto odpovedať na výzvu svätého otca Františka i Fatimskej Panny Márie o mier a pokoj vo svete.

K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie boli pozvané materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny formou: spoločnej modlitby posvätného ruženca,  adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou a zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Túto výzvu prijali mnohé farnosti i školy. Dostali sme konkrétne odpovede z mnohých škôl a farností.

Najviac nás povzbudilo, že k modlitbe sa spájali farností i cirkevné katolícke školy. Čo bolo asi najviac potešujúce, že väčšina detí a mládeže sa modlili posvätný ruženec pred Oltárnou Sviatosťou a na záver sa zasvätili Bohu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Vyberáme zopár krátkych útržkov z niektorých odpovedí:

„…prijali sme výzvu… a zjednotili sme sa 13.mája v modlitbe Večeradla pred Eucharistickým Pánom Ježišom.  Vzácna bola pre nás prítomnosť prvoprijimajúcich detí. Detské fatimské večeradlo – Nepoškvrnená Matka plná milostí, chceme pri tebe blízko stáť, načerpať z tvojich čností. Nepoškvrnená Mária, Matka Fatimská, k tebe voláme zo Slovenska…K Márii volali aj naše deti z Bardejova a spoločne 13. mája prosili o pokoj a mier vo svete, v našej krajine, meste, v našich rodinách a aj v našich srdciach. Volám „Zdravas Mama“ padám na kolená, ružencom si otváram cestu k tebe Požehnaná. Svojím plášťom zahaľ nás. Prosíme: „ORODUJ ZA NÁS!“ / farnosť Bardejov/

 

„…V trnavskej arcidiecéze sa farnosť Rišňovce zapojila do modlitbovej akcie. Začali sme spoločne modlitbou posvätného ruženca, pokračovali sme adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou a zasvätili sme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„… bolo to silné a krásne  vo všetkých triedach… pred obrazom Srdca Panny Márie fatimskej aj zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu P.M. rodiny, mladých…  Zaspievali sme si aj  piesne : –  Fatimské Ave Mária,  Nepoškvrnené Srdce Márie….Pocestovali sme Googlom  k bazilike vo Fatime, k hrobu vizionárov, sestru Luciu s pápežom J.P.II.,  atentát predpovedaný vo Fatime /odpustenie Ali Agcovi vo väzení………. Najdôležitejší bol  fatimský odkaz  pre ľudí dneška , teda „pre teba i pre mňa“… / ZŠ Barca, Košice – okolie/

„Začali sme spoločne modlitbou posvätného ruženca, pokračovali sme adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou a zasvätili sme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. / farnosť Rišňovce – Trnavská arcidiecéza/

„Pri príležitosti Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete sa naša škola – Cirkevná základná škola sv. Michala v Kendiciach pod vedením nášho duchovného správcu duch. otca Michala Harakaľa zapojila do výzvy Sv. Otca a pripomenula si tak 107.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Počas sv. omše, ktorú  o. Michal slúžil v areáli školy, sme sa spoločne, žiaci, učitelia a zamestnanci školy zjednotili v modlitbe za mier a pokoj vo svete, za pokoj v našich rodinách a našich srdciach. Po sv. omši sme obrátili zrak k P. Márii  a po modlitbe desiatku sv. ruženca sme sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie modlitbou pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. / Cirkevná základná škola sv.Michala , Kendice/

„V nedeľu 12.05.2024 bola po svätej omši spoločná adorácia spojená so zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V deň Fatimskej Panny Márie sme sa na každej hodine náboženskej výchovy spoločne pomodlili s deťmi za pokoj a mier vo svete posvätný ruženec. Touto aktivitou sme sa zapojili spoločne v spolupráci farnosti s miestnou základnou školou. Touto cestou Vám ďakujeme za možnosť zapojiť sa a tak prispieť svojou spoločnou a úprimnou detskou modlitbou za pokoj a mier vo svete.“ / ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce/

„Počas vyučovania sa podľa pripraveného rozpisu chodili modliť do školskej kaplnky žiaci zo všetkých tried našej školy. Každá skupina žiakov s učiteľmi sa pred vyloženou Eucharistiou modlila 1 celý ruženec a zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu P. Márie. Boli vytvorené 4 modlitebné skupiny – ako sú 4 ružence: radostný, ruženec svetla, bolestný, slávnostný). Žiaci mali vpredu pripravený aj obrázkový ruženec s jednotlivými tajomstvami ruženca.“ / ZŠ sv. Križina, Košice Krásna nad Hornádom/

„ V pondelok 13.5. sa žiaci celej ZŠ v Oravskom Veselom aj škôlkari pripojili k výzve modlitby ruženca za pokoj a mier na výročie zjavenia vo Fatime.  Deti si priniesli ruženček a v kostole sa odovzdali do ochrany Božej Matky v modlitbe ruženca a v modlitbe Zasvätenia detí a mládeže Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Takto sme boli  v detskej modlitbe spolu s tromi pastierikmi, ktorým sa zjavila Panna Mária vo Fatime a  vyprosovali sme pokoj a mier do našich sŕdc, rodín, spoločenstiev i do celého sveta.“ / ZŠ v Oravskom Veselom/

„ V pondelok 13.5. sme sa aj my v našej ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši pripojili k Vami organizovanému podujatiu Modlitby za pokoj a mier. Modlili sme sa radostný ruženec spolu s pánom kaplánom v kaplnke sv. Jána Bosca. Ďakujeme Vám za podnet k tomuto stretnutiu a veríme, že sa z neho stane každoročná tradícia. / ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši  /

„Aj naša Základná škola v Košických Oľšanoch sa zapojila do tejto akcie. Deti sa na vyučovaní náboženstva modlili za mier a pokoj vo svete.“ / Základná škola v Košických Oľšanoch/

„…Informujeme vás o zapojení sa našej školy – CZŠ sv. Jána Pavla II., Hencovce – do akcie Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Zapojilo sa 43 detí a 4 učitelia. Modlili sme sa počas vyučovania“.

„ S radosťou sme sa celá škola zúčastnili dnešného modlitbového dňa.“ / Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla v Sihelnom/

„ 13. máj sme začínali sv. omšou v školskej kaplnke, po omši sa deti rozišli do tried. Cez školský rozhlas sa deti pomodlili svätý ruženec a spoločne sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  Po modlitbe ruženca, školský kaplán vystavil Oltárnu Sviatosť v kaplnke školy. Počas dopoludňajšieho vyučovania sa deti striedali v adorácii.“ / ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice/

„ Do modlitbového dňa sa zapojil 24 žiakov 1. – 4. ročníka. V úvode bol žiaci v krátkosti oboznámení s príbehom fatimských detí a úmyslom modlitby sv. ruženca – za pokoj a mier vo svete. Následne sa deti sa pomodlili s vyučujúcou slávnostný ruženec. /Základná škola s materskou školou, Bidovce/

„ ZŠ s MŠ Zubrohlava sa zapojila do modlitbovej akcie za mier a pokoj vo svete. Deti sa v rámci hodiny náboženstva pomodlili desiatok ruženca, zasvätili sa Panne Márii a pán farár každému daroval požehnanú medailu Panny Márie“.

Veľmi nás potešil aj list zo sekretariátu Rožňavskej arcidiecézy. Výňatok z listu:

„ Rožňavská diecéza prijala túto iniciatívu, ponúknutá bola všetkým farnostiam. Rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik pozval k modlitbe všetky školy. 13. mája v centre diecézy, v Rožňave začali tento Modlitbový deň na Katolíckej základnej škole s materskou školou sv. Jána Nepomuckého modlitbou ruženca v kaplnke školy. Popoludní sv. omšu, ktorú slávil otec biskup Stanislav v Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rožňave, ktorá je súčasťou budovy školy. Na sv. omši sa zúčastnili deti zo škôlky, zo školy, pedagógovia a ostatní veriaci. Za inštitúcie zriadené biskupstvom bola prítomná riaditeľka Diecéznej charity. Počas homílie hovoril otec biskup o význame „základnej duchovnej abecedy“. Dôraz dal na všetkých zodpovedných za výchovu, aby do sŕdc detí a mladých ľudí vkladali semienka viery. Je potrebné uveriť tejto misii, ktorú nám dal Boh. Sadiť tam, kde ešte nič nie je a „rozdúchavať pahrebu“ – podľa prirovnania, ktoré používa Svätý Otec František – tam, kde už bol predtým ohník viery, ale zdá sa, že zhasína. Kým žijeme, nič nie je stratené, všetko je obnoviteľné.

Je to zodpovednosť, ale aj veľká milosť a dôvera voči nám zo strany Boha. „Choď, a zapáľ svet!“  Otec biskup ďalej pozval k prosbe k Pánovi o rozdúchanie našej vlastnej „pahreby“, aby sme boli zapálení a potom každý deň už ráno, aby sme dokázali zachytiť Božiu výzvu: „Choď a zapaľuj srdcia tebe zverených!“ Božou silou, silou spoločnej modlitby sa dá rozdúchať všetko, aj oheň Božieho života v nás a vo všetkých, s ktorými sa stretávame. Jedným zo silných prostriedkov, ktoré ponúka nebo, je modlitba ruženca, ku ktorej nás pozvala Panna Mária vo Fatime, ktorú pochopili a prijali malí pastieri z Fatimy a ktorá je stále aktuálna a nestráca na svojej sile pre záchranu ani dnes.

Pred záverečným požehnaním otec biskup spoločne s prítomnými, ktorí sa pridali k modlitbe zasvätenia, vykonal zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všetkých cirkevných a katolíckych škôl, všetkých ustanovizní zriadených biskupstvom, ako aj celého Božieho ľudu, zvlášť detí a mládeže Rožňavskej diecézy. Stuhu, na ktorej je napísaný tento úmysel, vložil otec biskup pred samotným zasvätením do pripraveného srdca, ktoré potom zavesil na ruky sochy Fatimskej Panny Márie, ktorá už prijala jedno srdce pri zasvätení celej diecézy 14. októbra 2017, v Roku Fatimy. Toto srdce sa nachádza v biskupskej kaplnke v rezidencii biskupského úradu. Srdce, ktoré dostala Panna Mária pri zasvätení 13. mája 2024 ostane v školskej kaplnke a bude pripomínať osobitne deťom a pracovníkom školy, že sme všetci, zvlášť deti a mladí v Srdci Panny Márie.“

 

Rôznymi spôsobmi  bolo  celé Slovensko spojené ako jedna rodina v modlitbe spolu s tromi pastierikmi, ktorým sa zjavila Panna Mária vo Fatime a  vyprosovali sme pokoj a mier do našich sŕdc, rodín, spoločenstiev i do celého sveta.

Veríme, že táto modlitbová aktivita prinesie svoje ovocie a zároveň sa stane každoročnou tradíciou.

Na záver slová svätého otca Františka k  „Prvému svetovému dňu detí“, ktorý sa uskutoční 25. a 26. mája v Ríme:

 „A teraz vám chcem zveriť dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom.“

 

Zapojené školy, farnosti, ktoré nám poslali informáciu o zapojení sa do Modlitbového dňa:

Slovenský Apoštolát Fatimy

Domček – Vysoká nad Uhom

Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia v Bardejove

Farnosť Rišňovce  

ZŠ Barca

Cirkevná základná škola sv. Michala , Kendice

ZŠ Jána Amosa Komenského Tvrdošovce

ZŠ Bidovce

ZŠ v Košických Oľšanoch

CZŠ sv. Jána Pavla II., Hencovce 

ZŠ sv. Marka Križina, Krásna nad Hornádom

ZŠ v Oravskom Veselom

ZŠ s MŠ Zubrohlava

ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši 

Cirkevnej základnej škole sv. apoštola Pavla v Sihelnom

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Saleziáni Don Bosca – Kalvária

Farnosť Trstené pri Hornáde

Farnosť Čaňa

MŠ sv. Bernadety, Furča – Košice

Farnosť sv. rodiny Furča

Rožňavská diecéza

Katolícka ZŠ s materskou školou sv. Jána Nepomuckého