.

Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Predstavujeme vám program pre deti a mládež s názvom

● Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,

inšpirovaný Deťmi Eucharistie – vzdelávacím a evanjelizačným programom duchovného formovania detí Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy.

Je určený pre deti školského veku.

Základom tohto programu je úcta k Eucharistii a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento jednoduchý program, založený na posolstve z Fatimy, môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Program sa zameriava na posolstvo Panny Márie z Fatimy. Panna Mária sa zjavila 3 pastierikom v roku 1917 a

pýtala sa ich, či by jej pomohli zachrániť duše pre Ježiša svojimi modlitbami a obetami. Jej posolstvo bolo pre všetky deti.

Cieľom je priblížiť deťom posolstvo Fatimy, ktoré je dnes viac ako aktuálne, aby skrze odpoveď detí na Máriinu prosbu, mohlo čím skôr prísť k naplneniu prísľubu „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Panna Mária si praje, aby táto výzva k modlitbe, obráteniu a pokániu zaznela skrze detí v rodinách, aby oheň viery sa nanovo mohol zapáliť vo všetkých rodinách na celom svete.

Volanie Panny Márie z Fatimy aj dnes pokračuje. Svet nepočúval jej volania a prosby a tak je zachvátený do vojen, nepokojov, zmätku…..

Panna Mária volá aj teba: „Potrebujem tvoju pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu  a pokániu.

Štyri jednoduché kroky

Posolstvo Fatimy začalo zjaveniami Anjela Pokoja, po ktorých nasledovali zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku. „Anjel pokoja“ sa v roku 1916 trikrát zjavil malým pastierom. Anjel bol poslaný Bohom ako  „Učiteľ Lásky“, aby naučil malých pastierov, ako majú adorovať Ježiša, ako sa majú modliť pri adorácii, aby ukázal hodnotu pokánia a obety za obrátenie druhých.
Panna Mária sa zjavila vo Fatime v roku 1917 trom Fatimským deťom Lucii, Františkovi a Hyacinte, ktorí mali 10, 8 a 6 rokov.
Panna Mária žiadala deti

 • častú modlitbu svätého ruženca,
 • prinášanie obiet za obrátenie hriešnikov
 • zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu

Prišla poprosiť deti o pomoc za obrátenie hriešnikov, za záchranu sveta. Oni boli ochotní. Odpovedali na výzvy Panny Márie a stali  sa Jej misionármi.
A čo ty?
Boh nepotrebuje tvoju dokonalosť, stačí mu len tvoje ochotné srdce, tvoje ochotné „áno“. Ak deti celého sveta uvedú do života posolstvo, ktoré zverila malým pastierikom, nasledujúc cestu týchto troch detí, Ježiš by začal šíriť plameň viery u detí, potom v rodinách, a všetci by si obnovili svoju vieru. A svet by mohol opäť poznať lásku a pokoj Boha.

Naša Matka sa teraz spolieha na teba, že pôjdeš touto cestou malých pastierikov z Fatimy a prosí:  „Deti, pomôžte aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“

Sv. Ján Pavol II. počas blahorečenia
Fatimských detí Františka a Hyacinty povedal:

„Drahí chlapci a dievčatá,
poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame len na seba samých… Dve sviečky zapálené Bohom, aby osvetľovali ľudstvo v čase tmy a nepokoja…“

Svetlo, ktoré odrážali tieto deti, predstavovalo posolstvo, ktoré im zverila Ružencová Panna Mária. Vyžarovanie týchto sviec, týchto detí, ktoré prijali výzvu darovať svoje ži­voty Bohu, naďalej žiaria, aby nám pripomínali cestu k svä­tosti. Poďme spoločne pracovať na zapálení plameňa viery v srdciach detí na svete, nasledujúc cestu Malých pastierov z Fatimy!

Program „Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pozostáva zo štyroch krokov, ktoré sa preberajú s deťmi počas štyroch týždňov.
Na začiatku týždňa začíname nový krok, ktorý sprevádza deti počas celého týždňa.

Posolstvo, obsah: Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa im zjavil tri krát. V druhom zjavení anjel vzbudzoval v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet. Poukázal na dôležitosť obety za obrátenie hriešnikov.

Pozornosť venujeme slovám anjela: … „Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”  Lucia sa opýtala: „Ako máme prinášať obety?“

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.

Panna Mária pri prvom zjavení sa pýta detí:

„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“

Deti odpovedali: „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Fatimské deti urobili z každého okamihu a celého svojho života „obetu, ktorá by sa páčila Bohu.“  Hyacintka často hovorievala, keď prinášala nejaké obetu: „ Všetko z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Keď prejavujeme svoju lásku tým, že robíme niečo, čo je ťažké, čo sa nazýva obetou, pomáhame zadosťučiniť za vlastné hriechy a hriechy druhých.

Potom, čo anjel pokoja a Panna Mária požiadali deti, aby sa obetovali za obrátenie iných, oni sa niekedy vzdali obeda, alebo nepili vodu, keď boli smädní, podelili sa o desiatu s chudobnými deťmi. A robili aj iné ťažké obety.

Chlapci a dievčatá, môžete pomôcť zmeniť okolnosti vo vašej rodine a na celom svete, ak začnete robiť malé obete. Tu je niekoľko ďalších príkladov: Môžete pomôcť niekomu, aj keď sa vám nechce. Nehovorte zle alebo zraňujúco o iných. Môžete sa vzdať jedla, alebo svojho obľúbeného televízneho programu alebo času na počítači, alebo mlčať, keď chcete hovoriť. Možno ťa nahnevá kamarát. Zastav svoj hnev, odpusť mu. To sú drobné obety, konané  z lásky k Bohu , ktoré ťa privedú k svätosti a prispejú k záchrane duší pre Ježiša.

Cieľ:

 • Priblížiť deťom význam slova – obeta, čo znamená priniesť obetu.
 • Porozmýšľať akú obetu vieme priniesť v bežnom každodennom živote a spojiť za odčinenie urážok NSPM.

 

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Myslíš si, že tieto deti vedeli, čo znamenajú slová „pokánie“ a „obeta“?
 3. Myslíš si, že môžeš urobiť niektorú z navrhovaných obetí?
 4. Skús navrhnúť nejaké skutky obety.

Posolstvo, obsah: Vychádzame z tretieho zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa zjavil deťom s kalichom a hostiou v ruke. Podal im hostiu a krv z kalicha. Pri tomto zjavení ich naučil modlitbu klaňania.  Zjavenie anjela pokoja predchádza zjaveniu nasej  Najsvätejšej Matky z Fatimy. Ona ho poslala ako „učiteľa lásky“, aby naučil malých pastierov ako adorovať Ježiša, modlitby, ktoré sa máme modliť počas adorácie, hodnotu adorácie, akt pokánia a obety.

Anjel sa poklonil hlavou až k zemi, a vyzval k tomu aj deti:… „ Modlíte sa so mnou,…. takto sa modlíte. Deti dlhý čas ostávali v modlitbe s hlavou sklonenou až k zemi.

Aký postoj máme my pri modlitbe?

Sv. František aj sv. Hyacinta sa stali potešiteľom Ježiša ukrytého v Najsvätejšej  Sviatosti. Vyhľadávali ticho a tak často ako mohli navštevovali kostol, kde bol Ježiš sám a potešovali Ho svojou prítomnosťou.

Aj dnes je Pán Ježiš často sám v kostole, ukrytý vo svätostánku a túži aby ste ho potešili svojou, hoci krátkou prítomnosťou, modlitbou a klaňaním.

Povzbudiť deti k návšteve Ježiša v bohostánku: Skúste aj vy navštíviť Pána Ježiša. Viete kde je ukrytý? Keď prídete do kostola v čase, keď sa nekoná sv. omša, môžete sa aj teraz stretnúť s Pánom Ježišom. Ježiš je v kostole prítomný zvláštnym spôsobom, na mieste, ktoré sa nazýva bohostánok. Práve tu je telo, krv, duša a Božstvo Ježiša Krista skutočne prítomného v Najsvätejšej Sviatosti, vo dne i v noci vo svätostánku.

Môžete sa pomodliť modlitbu anjela, alebo môžete byť len tak, v tichom rozhovore s Ním, hovoriac mu, ako veľmi Ho ľúbite. Ako malí pastierikovia, ho môžete potešiť a darovať mu svoj čas, svoju lásku.

Cieľ:

 • Čo najviac priblížiť deťom, skutočnosť reálnej prítomnosti Ježiša že v hostii . Ako hovoril sv. František – ukrytý Ježiš. Ježiš, ktorý za nás zomrel a vstal zmŕtvych.
 • Vzbudiť v deťoch ducha adorácie, túžbu klaňať sa Ježišovi, potešovať Ho
 • Uvedomiť si, že v kostole je Ježiš stále prítomný v Bohostánku
 • Upriamiť pozornosť na postoj, klaňanie pred Bohostánkom a pred Oltárnou Sviatosťou.

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Aký postoj by sme mali zaujať pri modlitbe?
 3. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii, alebo je to len oplátka?
 4. Ježiš je často sám v kostole, v Bohostánku… chceš ho potešovať svojou, hoci krátkou prítomnosťou, modlitbou, rozhovorom s ním?

Posolstvo, obsah:

Panna Mária Fatimská prosila Fatimské deti pri každom zo šiestich zjavení, aby sa denne a často modlil Ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca, aby získali pokoj pre svet a koniec vojny.

„ Prajem si, aby ste sa ďalej každý deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.“

Spočiatku deti sa modlili krátku modlitbu ruženca, len Zdravas Mária…, po zjaveniach začali vyhľadávať čas na modlitbu, ako len mohli, často sa modlili ruženec.

Cieľ:  Vysvetliť dôležitosť modlitby ruženca. Prečo sa modliť ruženec?

 • Ruženec – biblická modlitba. Sú v nej všetky udalosti Ježišovho detstva, verejného účinkovania , umučenia a zmŕtvychvstania.
 • Je to jednoduchá a pokorná modlitba
 • Zobrať ruženec do rúk znamená chytiť za ruku Pannu Máriu, počúvať ju ako nám rozpráva príbeh Ježišovho života skrze modlitbu ruženca.
 • Ruženec nám pripomína okrem toho aj puto spoločenstva a bratstva a všetkých nás spája v Kristovi.
 • Existuje misionársky ruženec, keď sa modlíme za obrátenie neveriacich na celom svete. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá jeden svetadiel.
 • Sestra Lucia bola najstaršia z troch pastierikov. Zanechala nám posolstvo o posvätnom ruženci, prečo sa máme modliť za seba a za naše rodiny.

„Nie je žiaden problém, hovorím vám, akokoľvek ťažký by bol, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou posvätného ruženca“. /Sestra Lucia od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Márie/

Ján Pavol II v apoštolskom liste o ruženci píše: Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu…  . Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.

Otázky, rozhovor:

 1. O akú modlitbu žiadala Panna Mária deti?
 2. Nad čím uvažujeme pri modlitbe ruženca?
 3. Myslíš, že vieš sa denne pomodliť ruženec? Skúsiš poprosiť aj rodičov s spoločnú modlitbu ruženca v rodine?

Posolstvo, obsah:

Pri druhom zjavení, keď naša Pani povedala Lucii, že František a Hyacinta čoskoro zomrú, hovorila o osobitnom Luciinom poslaní:“

„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“

„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“

Lucia, František a Hyacinta sa úplne zverili Panne Márii, darovali jej celé svoje srdce, aby Ona mohla vykonať cez nich svoje dielo pre záchranu ľudstva.

Cieľ:   Priblížiť deťom pojem zasvätenia.

Zasvätenie:

 • Všetko čo máme dávame Bohu skrze ruky Panny Márie / svoje ruky, oči, ústa, svoje schopnosti, dary, ale aj slabosti, …/
 • Necháme sa vychovávať nebeskou Mamou. Ona nás najskôr vychová pre Ježiša, pre nebo.

Ježiš si chce aj teba použiť ako nástroj, aby možno aj tvoji súrodenci, či kamaráti Pannu Máriu lepšie poznali a milovali. A ona všetkých naučí milovať Ježiša skutočnou láskou. Vtedy keď jej takto úplne odovzdáš svoje srdce, ona bude konať cez teba a môže zapáliť ohňom lásky nielen tvoje srdce ale aj srdcia tvojich rodičov, súrodencov či kamarátov.

Panna Mária nám ponúka svoje srdce ako bezpečné útočište, tu sa môžeš cítiť v bezpečí.

Nechať sa formovať v Škole Panne Márii. Tak ako povedal sv. otec Ján Pavol II:

„Drahí chlapci a dievčatá,

Poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame len na seba samých.“

Posolstvo, obsah: Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa im zjavil tri krát. V druhom zjavení anjel vzbudzoval v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet. Poukázal na dôležitosť obety za obrátenie hriešnikov.

Pozornosť venujeme slovám anjela: … „Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”  Lucia sa opýtala: „Ako máme prinášať obety?“

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.

Panna Mária pri prvom zjavení sa pýta detí:

„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“

Deti odpovedali: „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Fatimské deti urobili z každého okamihu a celého svojho života „obetu, ktorá by sa páčila Bohu.“  Hyacintka často hovorievala, keď prinášala nejaké obetu: „ Všetko z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Keď prejavujeme svoju lásku tým, že robíme niečo, čo je ťažké, čo sa nazýva obetou, pomáhame zadosťučiniť za vlastné hriechy a hriechy druhých.

Potom, čo anjel pokoja a Panna Mária požiadali deti, aby sa obetovali za obrátenie iných, oni sa niekedy vzdali obeda, alebo nepili vodu, keď boli smädní, podelili sa o desiatu s chudobnými deťmi. A robili aj iné ťažké obety.

Chlapci a dievčatá, môžete pomôcť zmeniť okolnosti vo vašej rodine a na celom svete, ak začnete robiť malé obete. Tu je niekoľko ďalších príkladov: Môžete pomôcť niekomu, aj keď sa vám nechce. Nehovorte zle alebo zraňujúco o iných. Môžete sa vzdať jedla, alebo svojho obľúbeného televízneho programu alebo času na počítači, alebo mlčať, keď chcete hovoriť. Možno ťa nahnevá kamarát. Zastav svoj hnev, odpusť mu. To sú drobné obety, konané  z lásky k Bohu , ktoré ťa privedú k svätosti a prispejú k záchrane duší pre Ježiša.

Cieľ:

 • Priblížiť deťom význam slova – obeta, čo znamená priniesť obetu.
 • Porozmýšľať akú obetu vieme priniesť v bežnom každodennom živote a obetovať za odčinenie urážok, ktoré sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Myslíš si, že tieto deti vedeli, čo znamenajú slová „pokánie“ a „obeta“?
 3. Myslíš si, že môžeš urobiť niektorú z navrhovaných obetí?
 4. Skús navrhnúť nejaké skutky obety.

Jeden krok preberáme s deťmi počas jedného týždňa. Celý týždeň by sa mal niesť v tomto duchu. Môžeme pripojiť aj nejakú aktivitu či pracovnú činnosť:

 1. Obeta. Deti si môžu zapisovať na kartu svoje obety, ktoré sa im podarilo urobiť počas týždňa. Môžu vytvoriť knihu – Leporelo. Na jednej strane nalepia obrázky Fatimských detí ako prinášajú obetu, môžu aj napísať z príbehu, ako si ho zapamätali a na druhú stranu nakreslia a napíšu svoje obety.

Na stiahnutie: Hyacinta a obeta.pdf

Na stiahnutie: Kniha obety.pdf

Posolstvo, obsah: Vychádzame z tretieho zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa zjavil deťom s kalichom a hostiou v ruke. Podal im hostiu a krv z kalicha. Pri tomto zjavení ich naučil modlitbu klaňania sa. Zjavenie Anjela pokoja predchádza zjaveniu našej Najsvätejšej Matky z Fatimy. Ona ho poslala ako „učiteľa lásky“, aby naučil malých pastierov ako adorovať Ježiša. Aby ich naučil modlitby, ktoré sa máme modliť počas adorácie, a tiež hodnotu adorácie, akt pokánia a obety.

Anjel sa poklonil hlavou až k zemi a vyzval k tomu aj deti:.. „Modlite sa so mnou,… takto sa modlite“. Deti dlhý čas ostávali v modlitbe s hlavou sklonenou až k zemi.

Aký postoj máme my pri modlitbe?

Svätý František aj svätá Hyacinta sa stali potešiteľom Ježiša ukrytého v Najsvätejšej  Sviatosti. Vyhľadávali ticho a navštevovali kostol, kde bol Ježiš sám a potešovali Ho svojou prítomnosťou tak často, ako len mohli.

Aj dnes je Pán Ježiš často sám v kostole ukrytý vo svätostánku a túži, aby sme Ho potešili svojou, hoci len krátkou prítomnosťou, modlitbou a klaňaním sa.

Skúste aj vy navštíviť Pána Ježiša. Viete, kde je ukrytý? Keď prídete do kostola v čase, keď sa nekoná svätá omša, aj vtedy sa môžete stretnúť s Pánom Ježišom. Ježiš je v kostole prítomný zvláštnym spôsobom, na mieste, ktoré sa nazýva Bohostánok. Práve tu je telo, krv, duša a Božstvo Ježiša Krista, skutočne prítomného v Najsvätejšej Sviatosti, vo dne i v noci vo svätostánku.

Môžete sa pomodliť modlitbu anjela alebo zostať v tichom rozhovore s ním, hovoriac mu, ako veľmi Ho ľúbite. Môžete Ho potešiť, rovnako ako malí pastierikovia, tým, že mu darujete mu svoj čas a svoju lásku.

Cieľ:

 • Čo najviac priblížiť deťom skutočnosť reálnej prítomnosti Ježiša v hostii.
 • Vzbudiť v deťoch ducha adorácie, túžbu klaňať sa Ježišovi, potešovať Ho.
 • Uvedomiť si, že v kostole je Ježiš stále prítomný v Bohostánku.
 • Upriamiť pozornosť na postoj, klaňanie sa pred Bohostánkom a pred Oltárnou Sviatosťou.

Diskusné otázky:

 1. Čo žiadal Anjel pokoja od malých pastierikov?
 2. Aký postoj by sme mali zaujať pri modlitbe?
 3. Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii alebo je to len oplátka?
 4. Ježiš je často sám v kostole, v Bohostánku. Chceš Ho potešovať svojou, hoci krátkou prítomnosťou, modlitbou či rozhovorom s ním?

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Počas tohto kroku, môžu deti tento týždeň navštíviť viackrát kaplnku v škole, alebo vo farnosti , ísť na sv. omšu a pokloniť Ježišovi prítomnému
v bohostánku.

Ako prácu môžu nakresliť / vystrihnú a nalepiť /kalich s hostiou, kde je vo vnútri „ukrytý“ Ježiš.
V prílohe nájdete obrázok Anjela pokoja s modlitbou. Deti sa ju môžu modliť počas adorácie.

 

Na stiahnutie: foto kalich.jpg

Na stiahnutie: Kalich-obrazok.pdf

Na stiahnutie: Modlitba anjela pokoja.pdf

 

 

Posolstvo, obsah: Panna Mária prosila malých pastierikov pri každom zo šiestich zjavení, aby sa denne a často modlili ruženec, aby získali pokoj pre svet a koniec vojny.

„ Prajem si, aby ste sa ďalej každý deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.“

Spočiatku sa deti modlili krátku modlitbu ruženca, len Zdravas Mária…, po zjaveniach začali vyhľadávať čas na modlitbu. Ako len mohli, často sa modlili ruženec.

Jednoducho by sa dalo povedať, že modlitba ruženca je rozjímaním s Pannou Máriou nad udalosťami z Ježišovho života.

Cieľ: Vysvetliť dôležitosť modlitby ruženca. Prečo sa modliť ruženec?

 • Ruženec – biblická modlitba. Sú v nej všetky udalosti Ježišovho detstva, verejného účinkovania , umučenia a zmŕtvychvstania.
 • Je to jednoduchá a pokorná modlitba
 • Zobrať ruženec do rúk znamená chytiť za ruku Pannu Máriu, počúvať ju ako nám rozpráva príbeh Ježišovho života skrze modlitbu ruženca.
 • Ruženec nám pripomína okrem toho aj puto spoločenstva a bratstva a všetkých nás spája v Kristovi.
 • Existuje misionársky ruženec, keď sa modlíme za obrátenie neveriacich na celom svete. Ruženec sa skladá z piatich desiatkov. Je veľká zhoda, že naša planéta má tiež päť svetadielov. Na každý desiatok pripadá jeden svetadiel.

Sestra Lucia bola najstaršia z troch pastierikov. Zanechala nám posolstvo o posvätnom ruženci, prečo sa máme modliť za seba a za naše rodiny:

„Nie je žiaden problém, hovorím vám, akokoľvek ťažký by bol, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou posvätného ruženca“. /Sestra Lucia od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Márie/

Ján Pavol II. v Apoštolskom liste o ruženci píše: „Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu…  . Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.“

Diskusné otázky:

 1. O akú modlitbu žiadala Panna Mária deti?
 2. Nad čím uvažujeme pri modlitbe ruženca?
 3. Myslíš, že vieš sa denne pomodliť ruženec? Skúsiš poprosiť aj rodičov s spoločnú modlitbu ruženca v rodine?

 

Modlitba posvätného ruženca.

Tretí týždeň je venovaný modlitbe posvätného ruženca. Deti sa počas celého týždňa, môžu modliť po jednom desiatku ruženec. Je vhodný aj misionársky ruženec, každý deň za iný svetadiel.

Na nástenku sa môže dať veľký ruženec formou omaľovánky. Deti budú postupne jednotlivé desiatky farbiť tak, ako sa ho budú modliť.

V prílohe je aktivita, pomocou ktorej môžeme deťom bližšie vysvetliť jednotlivé tajomstvá napr. radostného ruženca, ale môžu sa zvoliť ľubovoľné tajomstvá.

Prostredníctvom tejto aktivity pomôžeme deťom bližšie chápať ruženec ako biblickú modlitbu.

V prílohe prikladáme vzor – našu aktivitu počas pôstu – bolestný ruženec. Deti mali pripravené symboly k jednotlivým tajomstvám a aj kartičky s popisom daného tajomstva. Ich úlohou bolo priradiť symbol aj danú kartičku k desiatku.

Na stiahnutie: Tajomstva radostného ruženca omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Radostný ruženc bez tajomstiev omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Ruženec s tajomstvami omaľovanka.pdf

Na stiahnutie: Foto – aktivita tajomstvá bolestného ruženca.jpg

Na stiahnutie: Foto – modlitba ruženca.jpg

Posolstvo, obsah: Lucia spomína: „Pri druhom zjavení, keď naša Pani povedala Lucii, že František a Hyacinta čoskoro zomrú, hovorila o osobitnom Luciinom poslaní:“
„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“
„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“
Máriino srdce je také čisté, že nie je poškvrnené ani najmenším hriechom.
Lucia, František a Hyacinta sa úplne zverili Panne Márii, darovali jej celé svoje srdce, aby ona mohla vykonať cez nich svoje dielo pre záchranu ľudstva.
Panna Mária nás pozýva, aby sme vstúpili do jej školy lásky a nechal sa ňou vychovávať, vyučovať a formovať.
Je naša matka. Bude nás všetkých viesť tou najlepšou a najkratšou cestou k jej synovi Ježišovi.

Cieľ: Priblížiť deťom pojem zasvätenia – zverenia

 • Všetko čo máme, dávame Bohu skrze ruky Panny Márie / svoje ruky, oči, ústa, svoje schopnosti, dary, ale aj slabosti, …/
 • Necháme sa vychovávať nebeskou Mamou. Ona nás vychová pre Ježiša, pre nebo.

Ježiš si chce aj teba použiť ako nástroj, aby možno aj tvoji súrodenci, či kamaráti Pannu Máriu lepšie poznali a milovali. A ona všetkých naučí milovať Ježiša skutočnou láskou. Vtedy keď jej takto úplne odovzdáš svoje srdce, ona bude konať cez teba a môže zapáliť ohňom lásky nielen tvoje srdce ale aj srdcia tvojich rodičov, súrodencov či kamarátov.

Panna Mária ti ponúka svoje srdce ako bezpečné útočište, tu sa môžeš cítiť v bezpečí.

Sv. otec Ján Pavol II počas blahorečenia malých pastierikov Hyacinty a Františka, povedal:

„Drahí chlapci a dievčatá,

poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame len na seba samých.“

V tejto pracovnej časti, deti môžu vložiť svoje srdce do Máriino Nepoškvrneného Srdca a napísať tam svoje meno.

Vymaľujú si omaľovánku Panny Márie so Srdcom. Zvlášť si pripravia a vystrihnú srdce z červeného papiera, ktoré vložia – nalepia na miesto Máriinho Srdca a napíšu do neho svoje meno. Takto sú v bezpečnom útočišti Máriinho Nepoškvrneného Srdca.

Na stiahnutie: NSPM omalovanka.pdf

Na stiahnutie: srdce.pdf

Na stiahnutie: Hyacinta a Nep. srdce PM.pdf

Po absolvovaní týchto štyroch krokov počas štyroch týždňov sa môžu deti  zapojiť do modlitbovej skupiny a stať s tak misionármi Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Súčasťou brožúrky „Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“ sú modlitebné karty pre deti, mládež i dospelých s výzvou na modlitbu a obetu podľa vyššie spomínaných 4 krokov, za pokoj a mier v rodinách, spoločenstvách a na celom svete, aby sa čím skôr naplnilo očakávané prisľúbenie z Fatimy: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Jedna sada kartičiek obsahuje 31 kusov. Táto sa rozdelí medzi 31 detí (alebo mladých, či dospelých). Každé dieťa dostane kartičku s daným číslom. Číslo na kartičke znamená deň v mesiaci, kedy bude mať pravidelne v každom mesiaci „službu“ v prinášaní modlitieb a obiet, ako je to popísané na zadnej strane kartičky. Takto sa vytvoria tri modlitebné (31 členné skupiny) – takže v daný deň v mesiaci sa bude modliť jedno dieťa, mládež a dospelý.

Čím viac skupín, tým viac modlitieb a obiet, tým skôr sa uskutoční víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Mnohí z vás už počuli príbeh o malých pastierikoch z Fatimy. Je to skutočný príbeh obyčajných detí, ktoré sa rozhodli odpovedať na prosbu Panny Márie o pomoc za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

V tejto časti – Fatimské deti,  Vám chceme predstaviť Fatimské posolstvo z pohľadu malých pastierikov Lucii, Františka a Hyacinty.

Fatimské deti sú skutoční hrdinovia, ktorí neváhali obetovať svoje mladé životy za záchranu iných, za záchranu sveta.

Panna Mária prišla navštíviť Zem a pripomenúť svetu, čo sa stane, keď zabudne na Boha a ešte viac na Ježiša, Ktorý je skutočne prítomný v Najsvätejšej Sviatosti.

Rozhodla sa odovzdať svoj plán deťom, pretože vedela, že sa na ne môže vždy spoľahnúť. Pozrela sa teda na zem a vybrala si tri malé deti – pastierikov

– Luciu, Františka a Hyacintku, ktoré mali desať, deväť a sedem rokov. František a Hyacinta boli súrodenci a Lucia bola ich sesternica. Bývali v malej dedinke Fatima v Portugalsku. Písal sa rok 1917.

sv. Hyacinta

Povedz všetkým, že Boh nás zahŕňa milosťami skrze Nepoškvrnené Srdce Márie.“

sv. František

„V tom svetle, ktorým je Boh sám, sme horeli, a neboli sme pri tom spálení. Ako to len vyjadriť? To asi nikto nedokáže. Aký je Boh! Škoda, že je taký smutný, keby sme Ho tak mohli potešiť…“

Božia služobnica Lucia

„Nie je žiaden problém, hovorím vám, akokoľvek ťažký by bol, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou svätého ruženca.

Fatimské posolstvo sa začalo zjaveniami Anjela Pokoja, po ktorých nasledovali zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku.

„Anjel pokoja“ sa v roku 1916 zjavil trikrát malým pastierom.

Jeho návštevy mali ukázať na dôležitosť Najsvätejšej sviatosti, aby svetu pripomenuli zabudnuté: Ježiša, skutočne prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta. Panna Mária Ho poslala ako „Učiteľa Lásky“, aby naučila malých pastierov, ako majú adorovať Ježiša, ako sa majú modliť pri adorácii, aby ukázala hodnotu pokánia a obety za obrátenie druhých. Tieto deti sa rýchlo stali žiakmi v škole Nepoškvrneného Srdca Márie a apoštolmi modlitby a obety.

Lucia, najstaršia z Malých pastierikov, rozpovedala príbeh o tom, ako sa im zjavil Anjel:

„Bola jar a na kopci blízko nášho domu sme v diaľke videli svetlo belšie ako sneh v podobe mladého muža, priehľadné a žiarivejšie ako krištáľ preniknutý lúčmi slnka. Ako sa približoval, mohli sme rozoznať jeho črty čoraz jasnejšie: bol to mladý muž vo veku 14 alebo 15 rokov a veľmi krásny. Boli sme veľmi prekvapení, nemí od úžasu. Nehovorili sme ani slovo. Keď bol blízko nás povedal: „ Nebojte sa. Som Anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“

Pokľakol a sklonil hlavu až na zem. Vedení nadprirodzeným podnetom sme urobili to isté a opakovali sme slová, ktoré sme ho počuli hovoriť:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!

Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých prosieb.“

Potom zmizol a nechal deti ponorené do nadprirodzenej atmosféry. Deti nemali chuť rozprávať a boli naplnené Božou prítomnosťou.

Anjela pokoja vo Fatime prišiel opäť o dva mesiace neskôr .

V tomto druhom zjavení anjel vzbudzoval v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet.

Lucia hovorí o tom, čo sa prihodilo:

„Druhá návšteva anjela bola dva mesiace neskôr v lete. Hrali sme sa na kamenných doskách studne, dole na spodku záhrady, ktorá patrila mojim rodičom. Zrazu sme pred sebou uvideli tú istú postavu či anjela pokoja, ktorý nám povedal: „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježiša a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”

„Ako máme prinášať obety“ – spýtala som sa.

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.”

A potom zmizol.

„Tieto slová Anjela prenikli do našej duše ako svetlo, ktoré nám pomohlo pochopiť, kto je Boh, ako nás miluje a ako túži byť milovaný .

Takisto hodnotu obety, ako ho teší, a ako ju prijíma na obrátenie hriešnikov.“

V treťom a poslednom zjavení Anjel vzbudil v deťoch ducha adorácie prostredníctvom modlitby a prijímania, pričom obom pripisoval rozmer odčinenia hriechov.

Lucia o tretej návšteve Anjela Pokoja povedala:

„Raz sme išli s našimi stádami k pozemku mojich rodičov, ktorý ležal na svahu kopca, o ktorom som už písala, kúsok nad Valinhos. Je to olivový háj.

Keď sme sa najedli, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme pomodliť do jaskyne, ktorá ležala na druhej strane kopca. Išli sme teda okolo kopca, museli sme sa vyšplhať na niekoľko skál. Ovce sa cez ne dostali len s veľkou námahou.

Keď sme tam dorazili, začali sme na kolenách, s tvárou sklonenou k zemi, opakovať modlitbu anjela:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!

Neviem, koľkokrát sme túto modlitbu opakovali, keď sme nad sebou uvideli, ako sa rozžiarilo neznáme svetlo.

Vstali sme, aby sme videli, čo sa deje a zbadali sme anjela:

v ľavej ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal kalich vznášať sa vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval:

„Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú . Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal:

„Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!”

Kľakol si znovu na zem a opakoval s nami ešte trikrát modlitbu: „Najsvätejšia Trojica…“ a zmizol. Zostali sme nehybní a opakovali sme stále tie slová. Keď sme vstali, videli sme, že je večer a že je čas ísť domov.

Sila Božej prítomnosti bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer rozdrvila. Raz, po niekoľkých dňoch od zjavenia, keď sme sa vrátili do normálu, František sa opýtal: „Anjel ti dal sväté prijímanie, ale čo dal Hyacinte a mne?“ „Bolo to tiež sväté prijímanie,“ povedala Hyacinta s nevyjadriteľnou radosťou. „Nevidel si, že to bola Krv, čo tiekla z Hostie?“

„Cítil som, že Boh bol v mojom vnútri, ale nevedel som ako!“ Potom, ľahnúc si tvárou k zemi, František s Hyacintou zostali takto dlhý čas opakujúc dookola modlitbu anjela “Najsvätejšia Trojica…“

Lucia spomína:

Nad dubom sme uvideli Pani v bielych šatách, prežiarenú svetlom jasnejším než slnečné lúče. Boli sme tak blízko, že sme sa nachádzali v okruhu svetla, ktoré ona vyžarovala, asi v okruhu pol metra. Potom ku nám prehovorila naša drahá Pani: „Nebojte sa, neurobím vám nič zlé“

Opýtala som sa pani: „Čo od nás chcete? Čo si prajete?“

„Prišla som vás požiadať, aby ste sem prichádzali nasledujúcich 6 mesiacov, 13. dňa mesiaca v rovnakej hodine. Neskôr vám poviem kto som a čo od vás chcem. Potom sa tu vrátim siedmy krát.“

„Pôjdem aj ja do neba?“

„Áno, pôjdeš.“

„A Hyacinta?“

„Ona pôjde tiež.“

„A František?“

„Tiež tam pôjde, ale bude sa musieť pomodliť ešte veľa ružencov.“

Spomenula som si na dve dievčatá, ktoré nedávno zomreli, boli to moje kamarátky.

„ Mária das Neves je už v nebi?“ /Myslím, že mala asi 16 rokov/

„Áno, je v nebi.“

„ A Amelia?“ / Myslím, že mala od 18 do 20 rokov /

„ Zostane v očistci až do konca sveta“

Pani sa opýtala…„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“

Odpovedali sme: „Áno, sme ochotní.“

„Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Ako povedala tieto posledné slová „…Božia milosť bude vašou útechou,“ naša Pani otvorila svoje dlane, odovzdávajúc nám svetlo veľmi intenzívne, a ako prúdilo z jej dlaní, jeho lúče prenikali naše srdcia a najvnútornejšie hĺbky našich duší, čo nám umožnilo vidieť sa v Bohu, vidieť sa omnoho jasnejšie ako by sme sa videli v najlepších zrkadlách. Potom, pohnutí akýmsi vnútorným podnetom, ktoré sa nám takisto prihováralo, kľakli sme na kolená opakujúc vo svojich srdciach: ´O Najsvätejšia Trojica, milujem Ťa! Môj Bože, milujem Ťa v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej!´

Panna Mária prehovorila znova:

„Modlite sa každý deň ruženec, aby ste dosiahli mier pre svet a koniec vojny.“

Potom začala pokojne stúpať smerom hore na východ, až kým nezmizla v nesmiernom priestore. Svetlo, ktoré ju obklopovalo, akoby otváralo cestu pred ňou na nebi, a z tohto dôvodu sme niekedy hovorili, že vidíme, ako sa Nebo otvára.

Len čo sme sa domodlili ruženec spolu s Hyacintou, Františkom a inými osobami, ktorí tu boli prítomní, opäť sme videli záblesk odrážajúci svetlo, ktoré sa blížilo (ktoré sme nazvali blesk). V nasledujúcom okamihu tam nad dubom, sa zjavila Panna Mária, presne tak ako v máji.

„Čo si odo mňa prajete?“ opýtala som sa.

„Prajem ti, aby ste sem prišli 13. teho budúceho mesiaca, každý deň sa modlili ruženec a naučili sa čítať. Neskôr vám poviem, čo chcem. “

Poprosila som o uzdravenie chorého človeka.

„Ak sa obráti, bude v priebehu roka uzdravený.“

„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“

„Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu, tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“

„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom.

„Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“

Lucia ďalej opisuje: Ak naša Pani povedala tieto slová, otvorila svoje dlane, odovzdávajúc nám lúče rovnako veľkého svetla. Opäť sme sa videli v tomto svetle ako vtedy, ponorení v Bohu. Zdá sa, že Hyacinta a František boli v tej časti svetla, ktoré stúpalo k Nebesiam, a ja v tej, ktorá bola vyliata na zem. V strede dlane na pravej ruke našej Pani bolo srdce obklopené tŕňmi, ktoré ho prenikali. Pochopili sme, že toto bolo Nepoškvrnené Srdce Márie, urážané hriechmi ľudí a hľadajúce odčinenie týchto vín.

Panna Mária ma uistila, že ma nikdy neopustí a že jej Nepoškvrnené Srdce bude stále mojím útočiskom a cestou, a bude ma sprevádzať k Bohu. Hovoriac tie

slová rozložila svoje ruky a prenikla naše srdce svetlom , ktoré z nich pretekalo. Zdalo sa mi, že toho dňa to svetlo malo predovšetkým v nás utvrdiť poznanie a zvláštnu lásku k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Nepoškvrnené Srdce Máriine je mojím útočiskom, predovšetkým vo veľmi ťažkých chvíľach. Tam sa hlavne cítim bezpečná. Tá istota starostlivosti Márie ma teší. V ňom , v srdci Máriinom, nachádzam silu a potechu.

Teraz viete, vaša excelencia, o čom sme hovorili, keď sme hovorili, že Panna Mária nám v júni odhalila tajomstvo. V tom čase nám Panna Mária nehovorila, aby sme to tajili, ale cítili sme sa podnietení Bohom.

Krátko po našom príchode do Cova da Iria, keď sme sa pomodlili ruženec s ľuďmi, ktorí boli zhromaždení vo väčšom počte, opäť sme videli záblesk svetla a o chvíľu neskôr sa nad dubom zjavila Panna Mária.

„Čo odo mňa prajete?“ opýtala som sa.

„Chcem, aby ste sem prišli 13. budúceho mesiaca a naďalej sa každý deň modlili ruženec na počesť Ružencovej Panny Márie, aby sa dosiahol mier pre svet a koniec vojny, pretože iba ona vám môže tú milosť vyprosiť.“

Lucia: „Chcela by som vás požiadať, aby ste nám povedali, kto ste, a aby ste urobila zázrak, aby všetci uverili, že sa nám zjavujete.“

„Prichádzajte sem každý mesiac; v októbri vám poviem, kto som a čo chcem, a urobím zázrak, aby všetci videli a uverili.“

Potom som predložila niekoľko žiadostí, ale teraz si nemôžem spomenúť, aké boli. Pamätám si, že Panna Mária povedala, že je potrebné modliť sa ruženec, aby počas roka získali tieto milosti. A pokračovala:

„Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, najmä vždy, keď prinesiete nejakú obetu:„ Ó, Ježišu, je to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a ako zadosťučinenie za hriechy spáchané proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“

Lucia vysvetľuje ich víziu pekla:

Keď Panna Mária hovorila tieto posledné slová, znova otvorila ruky, ako to urobila počas dvoch predchádzajúcich mesiacov. Zdalo sa, že lúče svetla prenikli do Zeme a videli sme, akoby to bolo more ohňa. V tomto ohni boli ponorení démoni a duše v ľudskej podobe, ako priehľadné horiace uhlíky, všetko začiernené alebo leštené bronzom, plávajúce okolo v požiari, ktoré boli teraz zdvihnuté do vzduchu plameňmi, ktoré vychádzali zo seba spolu s veľkými oblakmi dymu, teraz padajúc na každú stranu ako iskry v obrovských požiaroch, bez váhy alebo rovnováhy, uprostred výkrikov a stonov bolesti a zúfalstva, ktoré nás desili a nútili nás chvieť sa strachom. (Musel to byť práve tento pohľad, ktorý ma prinútil vykríknuť, ako ľudia hovoria, že ma počuli.) Démonov bolo možné rozlíšiť podľa ich desivej a odpudzujúcej podobnosti s hrôzostrašnými a neznámymi zvieratami, čierne a priehľadné ako horiace
uhlíky. Vydesení a uchádzajúc o pomoc, vzhliadli sme k Panne Márii, ktorá nám povedala, láskavo a smutne …

Panna Mária potom vysvetľuje nasledujúce …

„Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov.“ Aby som ich zachránil, Boh si želá ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa stane to, čo vám hovorím, bude zachránených veľa duší a bude pokoj. Vojna sa skončí; ale ak ľudia neprestanú urážať Boha, prepukne horšie počas pontifikátu Pia XI. Keď uvidíte noc osvetlenú neznámym svetlom, vedzte, že toto je veľké znamenie, ktoré vám dal Boh, že sa chystá potrestať svet za jeho zločiny vojnou, hladom a prenasledovaním Cirkvi a prenasledovania. Svätý otec.

Panna Mária vysvetľuje, ako zabrániť …

„Aby som tomu zabránil, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému srdcu a o prvé spoločenstvo reparácie.“ Ak budú moje žiadosti zohľadnené, Rusko bude obrátené a nastane mier; ak nie, rozšíri svoje chyby do celého sveta a spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú umučení, Svätý Otec bude mať veľa utrpenia, rôzne národy budú zničené.
Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko a ona sa obráti a svetu bude poskytnutá mierová doba. V Portugalsku bude dogma o viere vždy zachovaná. Toto nikomu nehovor. Francisco, áno, môžeš mu to povedať. “

Panna Mária žiada nasledujúcu modlitbu….

„Keď sa modlíš ruženec, povedz po každom tajomstve: Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelných ohňov, privedieš všetky duše do neba, najmä tie, ktoré sú v najväčšej núdzi. „

Potom nasledovalo chvíľu ticho a potom som sa spýtala: Existuje ešte niečo, čo odo mňa chceš?

„Nie, dnes už od teba nič viac nechcem.“

Potom, ako predtým, Panna Mária začala stúpať smerom na východ, až nakoniec zmizla v obrovskej vzdialenosti oblohy.

Zjavenia Panny Márie veľmi dráždili slobodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Ourém prichádza 13. augusta do Fatimy na faru za pánom farárom a žiadal si predvolať deti. Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich berie do auta a odvádza do svojej vily, do krajského mesta.

Tam deti vypočúval a zastrašoval, žiadal ich aby odvolali zjavenia, aby pripustili, že klamali. Hyacintke hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má tam kotol s vriacim olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do svojej vily zavolá psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psychiater mal za úlohu vyhlásiť, že deti majú halucinácie a že sú psychicky choré. Psychiater ich vyšetril a zistil, že deti sú úplne v poriadku.

Ľudia prichádzajú do Cova da Iria. Okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej Panna Mária prichádza, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že starosta deti uväznil. A tak sa dvíha vlna odporu voči starostovi. Starosta musí deti vrátiť naspäť do Fatimy.

Lucia spomína: Ako som už povedala, čo sa stalo v tento deň, nebudem sa tu zdržiavať, ale prejdem k zjaveniu, ktoré sa podľa môjho názoru stalo 15. 8. popoludní. Keďže som v tom čase ešte nevedela počítať dni v mesiaci, môže sa stať, že sa mýlim. Ale stále mám predstavu, že sa to stalo hneď v deň, keď sme sa vrátili z Vila Nova de Ourem. Sprevádzal ma František a jeho brat Ján.

Boli sme s ovcami na mieste zvanom Valinhos, keď sme cítili, že sa k nám blíži a zahaľuje niečo nadprirodzené. Keďže sme mali podozrenie, že sa nám zjaví Panna Mária, bolo nám ľúto, aby Hyacinta nezmeškala, požiadali sme jej brata, aby ju išiel zavolať. Keď nebol ochotný ísť, ponúkla som mu dve malé mince a odbehol. Medzitým sme s Františkom videli záblesk svetla, ktorý sme nazvali
blesk. Keď Hyacinta dorazila, o chvíľu nato sme uvideli Pannu Máriu nad dubom.

Lucia: „Čo odo mňa chcete?“

Panna Mária: „Chcem, aby ste naďalej prichádzali 13. dňa v mesiaci do Cova de Iria a denne sa modlili ruženec. V októbri urobím zázrak, aby všetci uverili. “

Lucia: „Čo mám urobiť s peniazmi, ktoré ľudia nechajú v Cova da Iria?“

„Nechajte si vyrobiť dva prenosné oltáriky / nositká/.“ Jedne budeš nosiť ty s Hyacintou a dve iné dievčatá oblečené v bielom . Druhé nech nosí František a traja chlapci . Peniaze, ktoré za oltáriky sú určené na sviatok Panny Márie Ružencovej a to, čo zostane, pomôže pri výstavbe kaplnky, ktorá tu má byť postavená. “

„Chcela by som vás požiadať, aby ste vyliečili niektoré choré osoby.“

„Áno, niektoré z nich vyliečim v priebehu roka.“

Potom Panna Mária vyzerala veľmi smutne a povedala:

„Modlite sa, veľmi sa modlite a prinášajte obete za hriešnikov; lebo mnohí idú do pekla, pretože niet nikoho, kto by sa za nich modlil a obetoval. “

A začala stúpať ako obvykle smerom na východ.

Lucia spomína: Keď sa blížila hodina, vydala som sa s Hyacintou a Františkom, ale kvôli davom okolo nás, sme mohli postupovať len s ťažkosťami. Cesty boli plné ľudí a všetci nás chceli vidieť a hovoriť s nami. Neexistovala vôbec žiadna ľudská úcta. Jednoduchí ľudia, ba dokonca aj dámy a páni, sa snažili preraziť davom, ktorý sa tlačil okolo nás.

Len čo k nám prišli, vrhli sa na kolená pred nami a prosili nás, aby sme predložili ich prosby Panne Márii. Ostatní, ktorí sa k nám nemohli priblížiť, z diaľky kričali:

„Z lásky k Bohu požiadaj Pannu Máriu, aby uzdravila môjho syna, ktorý je mrzák!“ Ešte jeden zvolal: „A vylieč moju slepú! … a vyliečiť moju hluchú! … „Priviesť späť môjho manžela, môjho syna, ktorý odišiel do vojny! … Obrátiť hriešnika! … Vrátiť mi zdravie, pretože mám tuberkulózu!“

Tam sa zhromaždili všetky utrpenia chudobného ľudstva. Niektorí vystúpili na vrcholky stromov a múrov, aby videli, ako prechádzame okolo, a kričali k nám. Keď sme niektorým povedali áno, iným podali ruku a pomohli im zdvihnúť sa z prašnej pôdy, podarilo sa nám pohnúť vpred vďaka niektorým pánom, ktorí šli vpred a otvorili nám priechod zástupom.

Nakoniec sme dorazili do Cova da Iria a začali sme sa s ľuďmi modliť ruženec. Krátko nato sme videli záblesk svetla a potom sa na dube zjavila Panna Mária.

Panna Mária: „Pokračujte v modlitbe ruženca, aby ste dosiahli koniec vojny.“

V októbri príde náš Pán, rovnako ako Bolestná Panna Mária a Panna Mária z Karmelu, Svätý Jozef s Dieťaťom Ježišom, aby požehnal svet. Boh sa teší z vašich obetí. Nechce, aby ste spali s lanom, ale aby ste ho nosili iba cez deň. “

Lucia: „Bolo mi povedané, aby som sa ťa spýtala na veľa vecí, na uzdravenie niektorých chorých ľudí, hluchých …“

Panna Mária: „Áno, niektorých uzdravím, iných nie. V októbri urobím zázrak, aby všetci uverili. “

Potom Panna Mária začala ako obvykle vstávať a zmizla.

13. októbra 1917 sa do Fatimy chystá veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň je prisľúbený zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že Panna Mária potvrdí pravosť zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu, že Lucia ľudí podviedla. Bojí sa, že sa nič nestane, že jej dcéra ostane klamárkou, celá ich rodina utrpí na dobrom mene, ktoré má.

Podľa štatistiky 13. októbra do Cova da Iria prišlo asi 70 000 ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor. Šudia, ktorí od skorého rána prichádzali do Cova da Iria, borili sa v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dáždniky. Od rána sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu.

Do Cova da Iria prichádzajú aj mnohí slobodomurári, ktorí chcú toto všetko zosmiešniť, uviesť v masmédiách, akí luhári sú kresťania. Pre nich tá chvíľa čakania bola veľmi dlhá. Okolo poludnia prichádzajú do Cova da Iria aj deti. Majú veľký problém sa tam dostať cez tie davy ľudí. Chlapi im pomáhajú, aby sa dostali k dubu, kde po minulé mesiace sa im Panna Mária zjavovala.

Lucia spomína: Odišli sme z domu pomerne skoro v očakávaní, že sa cestou zdržíme. Masy ľudí sa tlačili po cestách. Dážď padal do potokov. Moja matka, ktorej srdce bolo roztrhané neistotou, čo sa stane, obávala sa, že to bude posledný deň môjho života, ma chcela sprevádzať.

Na ceste sa opakovali scény z predchádzajúceho mesiaca, stále početnejšie a dojímavejšie. Ani rozbahnené cesty nedokázali zabrániť týmto ľuďom, aby kľačali v najskromnejších a najprotivnejších postojoch. Došli sme k dubu v Cova da Iria. Pod vplyvom vnútorného vnuknutia som požiadala ľudí, aby zatvorili dáždnik a modlili sa ruženec.

O niečo neskôr sme videli záblesk svetla a potom sa na dube zjavila Panna Mária.

„Čo odo mňa chcete?“

„Chcem povedať, aby sa tu postavila kaplnka na moju počesť. Som Ružencová Panna Mária. Stále sa modlite každý deň ruženec. Vojna sa skončí a vojaci sa čoskoro vrátia do svojich domovov. “

„Musím ťa poprosiť o veľa vecí: vyliečenie niektorých chorých osôb, obrátenie hriešnikov a ďalšie veci …“

„Niektorých áno, ale iných nie, musia zmeniť svoj život a požiadať o odpustenie za svoje hriechy. Nech prosia o odpustenie svojich hriechov.

So smutným výrazom v tvári povedala: „Nech už viac neurážajú Boha hriechmi, pretože je už tak veľmi urážaný.“

Potom otvorila ruky a vyšla z nich žiara. Pri výstupe sa odraz vlastného svetla naďalej premietal na samotné slnko.

Potom sa stáva jedna zvláštna vec. Slnko predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne pred tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustáva, mraky akoby sa začali od seba vzďaľovať a v malej štrbine sa začína ukazovať slnko. Panna Mária roztvorila ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia nevediac prečo, ani nehľadela na slnko, skôr hľadela na hruď Panny Márie, zrazu vykríkla: „Pozrite na Slnko!“

A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo rôzne farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy a strachu kričali. Padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak Slnka trval asi 10 minút.

Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavuje so Sv. Rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im potom zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia vravela, že spoznávala v duchu, nepovedala jej to Panna

Mária, že aj keď prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté ako Matka, aby nám pomohla kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu.

Prítomnosť Sv. Rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby sme upriamili svoj pohľad na Nazaretskú Rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti v zasvätenom živote, a zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k dokonalosti kresťanského života, tým nám chce vyjadriť hodnotu
utrpenia a obety z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny Márie musíme chápať vo svetle materinskej lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podkopávané základy našej spásy?

Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale zjavenia sa týmto nekončia. Panna Mária 13. júla Lucii povedala, že príde a požiada o zasvätenie Ruska a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti v prvé soboty mesiaca.

13. októbra sa zjavenia vo Fatime končia a 25. októbra sa začína veľká októbrová socialistická revolúcia, to, o čom Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko začína rozširovať svoje bludy do celého sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada Sv. otca o zasvätenie Ruska. Povedala: „Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá.“ Prvá svetová vojna skončila a za ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna.