Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Domov / Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Panna Mária nás pozýva vstúpiť, skrze zasvätenie rodiny, do bezpečného útočišťa jej Nepoškvrneného Srdca. Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, sa zverila kardinálovi Carlovi Caffarrovi:

„ Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a
rodinu.“

A dnes sme toho svedkami. Rodina sa stále viac odkláňa od svojho pôvodného určenia, a to má nemalé následky pre ľudskú spoločnosť i pre Cirkev. „ S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny; ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery.“ / Hebr 11,7/

Máriino Nepoškvrnené Srdce je „ Novodobou Archou “. / Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 30. 6. 1986 / Pozýva nás, aby sme vstúpili do tejto archy zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Potom naše rodiny, tak ako Noemova rodina, budú uchránené od všetkého, čo ich v dnešnej dobe ohrozuje. Tu nachádza svoje bezpečné útočište. Panna Mária berie všetkých členov rodiny za ruku a vedie ich k Ježišovi, aby vo svojom živote naplnili plán, aký má Boh s nimi.

Panna Mária nás učí, ako žiť každodenne zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu, učí nás ako nasledovať Ježiša, žiť v dôvere a odovzdanosti tieto časy, ako načúvať Božiemu slovu v tichu, modlitbe a obetovaní každodenných ťažkostí.

Tu v škole Panny Márie, v tichu, v mlčaní pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou sa učíme ako milovať Ježiša, ako sa modliť, ako načúvať Jeho slovu a potom toto slovo žiť v našich rodinách.

„Úmysel jej zjavenia je teda jasný a jednoznačný. Mária nás vo svojom Srdci chce priviesť čo najbližšie ku Kristovi!“ /O. Arcibiskup Bernard Bober, pri príležitosti 100. výročia Fatimy/

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal Ján Pavol II. vo Fatime dňa 13. mája 1982.

„…Ó, ako hlboko pociťujeme potrebu zasvätenia pre ľudstvo a svet – pre súčasný svet! … Ó, ako nás bolí preto všetko to, čo v Cirkvi i v nás samých sa stavia proti svätosti a zasväteniu!… Nech sú požehnané všetky duše, ktoré počúvajú volanie večnej Lásky. Nech sú požehnaní všetci tí, ktorí deň čo deň s nevyčerpateľnou veľkodušnosťou prijímajú tvoju výzvu, Matka, aby konali, čo chce tvoj Ježiš, a vydávajú Cirkvi a svetu tiché a radostné svedectvo života, inšpirovaného evanjeliom!“

„ Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie. Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote….“ / Kňazom, najmilším synom Panny Márie ,23.7.1987/