IKONA FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

Domov / IKONA FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

IKONA FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

IKONA FATIMSKEJ PANNY MÁRIE

 

spomienka  13. júla

je jednou z najznámejších ikon Katolíckej cirkvi 21. storočia v Rusku.

 

Ikona Fatimskej Panny Márie, ktorú predstavujeme na Slovensku, je darom od Boha, ktorý nám pomáha pamätať na fatimské posolstvo a prijímať Božie svetlo. Každá ikona je oslavou svetla, ale táto je najmä pokračovaním svetla, ktoré Panna Mária vyliala na malých pastieri­kov vo Fatime.

Vizionár František ho nazval „svet­lom, ktorým je Boh.“ Cez Srdce Panny Má­rie, namaľované na ikone, vidíme netran­scendentné svetlo. Fatima je Zjavenie Pána, pretože v Máriinom srdci prebýva Trojica, ktorá sa nám odtiaľ zjavila v po­dobe svetla. Naša ikona sa tiež nazýva Jednota skrze Teba. Panna Mária nás všetkých víta a posilňuje medzi nami puto jednoty. Preto pred ikonou prosíme o jednotu Cirkvi a o jednotu cirkví; no môžeme požiadať aj o iné druhy jednoty. Pred ikonou môžeme prosiť o mier medzi národmi.

A keďže sme rodinné spoločenstvo, pozývam vás modliť sa pred ikonou za jednotu našich rodín. Panna Mária vám pomôže.

Nech vás všetkých ochraňuje Panna Mária!

Úzka spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primäla už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi. „Predkladaná Ikona Fatimskej Panny Márie je symbolom zdôrazňujúcim osobitý vzťah Matky Božej k Rusku. Bola napísaná spoločným úsilím katolíckeho kňaza a pravoslávneho ikonopisca, a schválená sestrou Luciou – jednou z Fatim­ských pastierikov – ktorá videla fotografie tohto obrazu vo svojom kláštore v Coimbre,“ píše kňaz Dariuš Peljak, SVD. Vzťah Panny Márie k Rusku sa ob­zvlášť prejavuje v jej zjavení 13. júla 1917 vo Fatime (Portugalsko) a 13. júna 1929 v Tuy (Španielsko). Vtedy Panna Mária hovorila o ničivej komunistic­kej budúcnosti Ruska a o jeho nasledovnom obrátení k Bohu po tom, čo ho pápež zasvätí jej Nepoškvrnenému Srdcu. Hovorila, že „Rusko bude šíriť svoje falošné učenie po celom svete, čo bude mať za následok vojny a prenasledovanie Cirkvi.“ Dôsledkom týchto udalostí sa v priebehu na­sledujúcich desaťročí milióny ľudí osobitne modlili za Rusko.

Zázračná Ikona Fatimskej Panny Márie, ktorá sa nachádza v ruskom meste Petrohrad, v katolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa, bola vybratá katolíckymi biskupmi v Rusku ako znamenie tejto doby a víťazstva „Ženy odetej Slnkom.“ (Zjv 12,1)

„Tŕnie okolo medaily vystihuje posolstvo z Fatimy z 10. decembra 1925, kedy sa Panna Mária s malým Ježiškom zjavila sestre Lucii, pričom mala srdce obklopené tŕním. Ježiš ukazujúc na toto srdce vyslovil: ‚Maj súcit so Srdcom svojej Najsvätejšej Matky, pokrytým tŕňmi, ktoré nevďační ľudia každým okamžikom doňho vrážajú a nie je nikoho, kto by činil pokánie a tak povyťahoval tŕne.‘ Svätá Panna k tomu dodala: ‚Dcéra, pozri na moje Srdce ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sväté prijímanie, pomodlia sa svätý ruženec a strávia pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách svätého ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse,‘“ vysvetľuje kňaz o. Burgos.

Jedno z viditeľných prepojení Ruska s Fatimskou Pannou Máriou možno vidieť v Ikone Fatimskej Panny Márie. Kňaz Alexander Burgos kontaktoval sestru Luciu z Fatimy a dostal povolenie pracovať na tejto ikone.

Ikonu po mnohých rokoch modlitieb vytvorili Ivan Ľvovič Gojdz, ruský pravoslávny ikonopisec, a o. Alexander Burgos, byzantský katolícky kňaz pôsobiaci v Petrohrade.

Ruskú ikonu Fatimskej Panny Márie začali obaja muži písať v roku 2002. Ikona bola dokončená v roku 2005.

Krátky deviatnik k Fatimskej ikone Božej Matky

 

  1. Prežehnanie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

  1. Prípravná modlitba na každý deň

,,Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniame a obetujeme Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosíme Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

,,Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.“   (opakujeme trikrát)

 

  1. Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

,,Ježišu, robím to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok, ktorých sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie od nás i od celého sveta“.

,,Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo“.

,,Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti svoje srdce a svoj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti“.

 

  1. Stíšim sa a poprosím za úmysel, za ktorý chcem obetovať túto novénu

 

 

 

Prvý deň

Panna, žiariaca jasnejšie ako slnko

Najslávnejšia Fatimská Božia Matka! Krása belšia a žiarivejšia než slnko, obraz a odraz Svetla, ktorým je Boh, pošli nám na tvoj príhovor milosť života ako trom pastierikom. Obdar nás schopnosťou vnímať v tebe krásu Božej milosti a prebývať v nej teraz i naveky.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Druhý deň

Fatima a naša sloboda

Milostiplná Presvätá Fatimská Panna, prosíme ťa, pomôž nám spolupracovať s Božím plánom, aby sme sa stali účastníkmi Pánovej milosti, ktorú si v Cova da Iria darovala pastierikom vo videní žiariaceho nebeského svetla. S pomocou tejto milosti sľubujeme bojovať, aby sme plnili Božiu vôľu v svojom živote s túžbou slobodne zachovávať to, o čo si prosila vo Fatime.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Tretí deň

Pokánie a vykúpenie

Najmilostivejšia Fatimská Božia Matka, materinsky nás varuješ  pred hrozbou pekla a ukazuješ nám cestu do neba. Obdaruj nás milosťou, aby sme vnímali všetku bolesť hriechu a pomáhaj nám v našom pokání za vykúpenie  hriechov proti Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi a Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu za obrátenie hriešnikov.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Štvrtý deň

Úcta Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Prečistá Fatimská Božia Matka! Ty si si vybrala sestru Luciu, aby si ukázala oheň lásky, materinskú bolesť a nekonečnú nežnosť tvojho prekrásneho srdca a aby si nám ukázala, že tým  nám Pán ukazuje cestu spasenia pre všetkých ľudí. Prosíme ťa o pomoc, aby sme vedení bielym svetlom milosti vedeli pochopiť hlboké poznanie a obrovskú lásku Tvojho srdca, ktoré je naše útočište a cesta vedúca nás k Bohu.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Piaty deň

Mária – potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru

Fatimská Božia Matka, potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru! Modlíme sa k tebe,  aby si sa stala pre Cirkev a pre celý svet prostrednicou milosrdnej lásky Boha, ktorá ako prejav jeho otcovskej lásky rozprestiera sa na jeho deti, osobitne na tých, ktorí ju najviac potrebujú. Pomáhaj nám s pevnosťou a láskou vytrvať v zápase  dobra a zla a prinášať svoje utrpenia ako obetu za pokoj v Cirkvi a za spásu sveta.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Šiesty deň

Jednota skrze Teba

Presvätá Kráľovná. Božia rodička a Panna Mária Fatimská. Biela nádej sveta a jednoty, daruj pokoj rodinám a krajinám, jednotu kresťanom v jedinej Cirkvi, aby tak  všetci našli príbytok v Tvojom materinskom srdci.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Siedmy deň

Modlitba ruženca

Fatimská Panna, Matka Božia ružencová! Ty si dala pastierikom pochopiť dar milosti  modlitbou sv. ruženca. Rozpáľ naše srdcia pre úprimné uctievanie tejto modlitby, aby sme cez poznanie tajomstiev detstva, života, smrti a vzkriesenia Tvojho Syna Ježiša Krista, dokázali  nasledovať príklad, ktorým nás učia. Veď nás cestou kontemplácie a pomáhaj nám dosiahnuť sľúbenú odmenu večného života.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Ôsmy deň

Uctenie prvých piatich sobôt

Presvätá Fatimská Božia Matka! Prečistá krása Pána, ktorej srdce je zranené našimi hriechmi! Pomôž nám žiť a šíriť uctievanie prvých sobôt, ako si o to prosila vo Fatime a Pontevedra, a tak zadosťučiniť za zlo, robiť radosť tvojmu srdcu, obetujúc ich tebe, tvojmu Synovi a Svätej Trojici, a tým víťaziť dobrom nad zlom.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

Deviaty deň

Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu

Fatimská Božia Matka! Prímluvnica milovaného Ruska a všetkých národov sveta, zasvätených tebe! Prijmi nás pod svoju ochranu a daruj nám v tomto živote radosť a pokoj a po smrti nám daj spasenie.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

 

  1. Záverečná každodenná modlitba

            Fatimská Panna Mária,

tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť,

ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a v tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jeden Pán, jeden Boh a jedná Najsvätejšia Trojica. Amen.

 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Mária, Matka naša, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny (spoločenstva) tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela.

Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

 

Deviatnik je súčasťou brožúrky – IKONA SKRZE TEBA, ktorá vyjde v najbližších dňoch. Objednať si ju môžete objednať na našej stránke: rs.fatima.oz@gmail.com

/ Nihil Obstat: Mons. Gabriel Ragan, Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita/