Fatimská zázračná ikona Bohorodičky

Domov / Fatimská zázračná ikona Bohorodičky

Fatimská zázračná ikona Bohorodičky

Fatimská zázračná ikona Bohorodičky

Počas histórie Cirkvi sú mnohé uzdravenia ľudí, ktorí sa modlia pred ikonami. Zázračná ikona prináleží do mnohých milostí, ktoré Boh posiela ľuďom.
Základom pre Fatimskú ikonu Božej Matky sú zjavenia Panny Márie v r. 1917 vo Fatime – dedinke v Portugalsku.
Karmelitánka sr. Lucia, jedna z fatimských pastierikov, požehnala aj originál tejto ikony. Originál ikony bol požehnaný v r. 2006 v Rusku.
Ikona Prečistej Bohorodičky fatimskej ,,S tebou jednota“ , o ktorej je tu písané, bola zajednaná špeciálne po nadchnutí sa nad ikonou jedným doneckým kňazom v r.2010 pre Mariánske duchovné centrum Fatimskej Bohorodičky v Donecku. Kópia ikony bola objednaná podľa originálu ikony v Rusku. Pomocou žrebovania bol vybraný autor napísania ikony a stala sa ňou ikonopiska Hanna Bojko.
Ikona bola napísaná a poslaná do Donecka, kde ju zarámovali a dali pod sklo. Asi po mesiaci sa zjavili na ikone neobyčajné znamenia. Na skle vynikla kontúra-presná kópia postavy Bohorodičky, ako na samotnej ikone. Aj v medailóne, kde je nápis srdce, sa objavilo zobrazenie srdca, ktoré nie je na samotnej ikone.
Pred ikonou po modlitbách boli aj viaceré zázračné uzdravenia po Božej milosti a kásky.
V r.2011 v Donecku začala ikona putovať po celej Ukrajine.

Modlitba k ikone Fatimskej Panny Márie

Ó, Fatimská Božia Matka, ktorej materinské posolstvo nás pozýva prijať slobodnú účasť v spasení ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, konaní skutkov pokánia a zasvätenia svojho života tvojmu nepoškvrnenému Srdcu! Prosíme ťa, aby si, ako si sa podobne zjavila trom pastierikom, nám dala svoju milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení jasom nebeskej milosti podieľali na obrátení Ruska k viere, v zjednotení sa do jedinej Cirkvi, vo víťazstve tvojho nepoškvrneného Srdca na tejto zemi, ktorá ti je osobitným obrazom daná. Prosíme ťa o orodovanie pred naším Pánom Ježišom Kristom, naším jediným Spasiteľom, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Presvätá Trojica. Amen.

Zdroj: Novéna k Fatimskej Matke Božej, o. Alexander Burgos
Б-912 Бургос А. Новенна к Фатимской Божией Матери./Пер. с исп. С. Далалоян. – СПб: Белый Камень, 2007. – 200 с.
Preklad: sr. Vojtecha / Praem/,
Jazyková korektúra: Mgr. Zuzana Vandáková

Popis obrazu

Sr. Vojtecha, SPraem.

Zázračná ikona fatimskej Panny Márie, ktorá sa nachádza v ruskom meste Petrohrad, v katolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa, bola vybratá katolíckymi biskupmi v Rusku, ako znamenie tejto doby a víťazstva „Ženy odetej Slnkom“, aby obnovila a zjednotila ruský národ v Kristovi.

Túto ikonu napísal pravoslávny ikonopisec na návrh gréckokatolíckeho kňaza otca Alexandra Burgosa-Velasco, po dlhšom študovaní literatúry o Fatime. Ikona pripomína všeobecne uctievané ikony po celom Rusku s tým, že je celá naplnená svetlom. To vystihuje zázrak 13. októbra 1917, kedy sa Panna Mária zjavila ako „Žena odetá Slnkom“.

 

Na rozdiel od fatimskej sochy, kde je srdce znázornené na hrudi Panny Márie, na ikone je znázornený na hrudi medailón ovinutý tŕním, na ktorom je napísané slovo srdce.

Tým sa prekonala ťažkosť s bratmi pravoslávnymi, keďže pravoslávna tradícia neprijíma zobrazovanie srdca mimo tela. Tŕnie okolo medaily vystihuje posolstvo z Fatimy z 10. decembra 1925, kedy Panna Mária s dieťaťom Ježišom sa zjavila sestre Lucii a srdce mala obklopené tŕním. Ježiš ukazujúc na toto srdce povedal tieto slová: „Maj súcit so Srdcom svojej najsvätejšej Matky, pokrytým tŕňmi, ktoré nevďační ľudia každým okamžikom doňho vrážajú a nie je nikoho, kto by činil pokánie a tak povyťahoval tŕne.“ Svätá Panna k tomu dodala: „Dcéra, pozri na moje Srdce ovinuté tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom.  Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sväté prijímanie, pomodlia sa svätý ruženec a strávia pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách svätého ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.“ (Spomienky sestry Lucie, str.183, vyd. R.2009)

Na ikone Panna Mária v pravej ruke drží a ponúka ruženec, ktorý je fialovej farby. Fialová farba je farba pokánia. Tento symbol obsahuje celé fatimské posolstvo: modlitbu ruženca a pokánie – zadosťučinenie za naše hriechy i hriechy celého ľudstva.

Na ikone okrem tradičných gréckych písmen MPΘV poukazujúcich na materstvo Panny Márie, možno nájsť ešte dva nadpisy. Vrchný predstavuje názov ikony: „Obraz Prečistej Vládkyne našej Bohorodičky Fatimskej.“ Nižšie zľava je veľkými písmenami napísané: „Jednota skrze Teba“.

Tieto posledné slová poukazujú na ekumenické poslanie ikony, pred ktorou sa môžu modliť tak pravoslávny, ako aj katolíci. V nej sú zdôraznené dva dôležité aspekty ekumenizmu: ekumenizmus Máriinho Srdca a ekumenizmus mučeníctva – obe sú tesne zviazané s fatimským posolstvom. Tým sa zdôrazňuje, že v Materinskom srdci Márie je pre všetkých  miesto. V ňom sme všetci jedno.

/o. Alexander Burgos,
Preklad sr. Vojtecha OPraem/

Fatimská ikona „V Tebe Jednota“
je jednou z najznámejších ikon 21. storočia v Rusku
a na Ukrajine/. Bola napísaná v Petrohrade
po mnohých rokoch modlitebných úvah.
Katolícky kňaz Alexander Burgos kontaktoval
sr. Luciu z Fatimy a pravoslávneho maliara ikon.

Vzbudíme si úmysel, za ktorý chceme obetovať túto novénu
Prípravná modlitba na každý deň
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

,,Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. “

 ,,Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.“ 3krát

 

Prvý deň:

Panna, žiariaca jasnejšie ako slnko

Ó, najslávnejšia Fatimská Božia Matka! Krása belostnejšia a žiarivejšia ako slnko, obraz a odraz Svetla, ktoré je Boh, pošli nám na tvoj príhovor milosť života ako trom pastierikom. Obdar nás pôsobnosťou vnímať v tebe krásu Božej milosti a prebývať v nej teraz a navždy. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Druhý deň:

 Fatima a naša sloboda

Ó, milostiplná Presvätá Fatimská Panna, prosíme ťa, pomôž nám spolupracovať s Božím plánom, aby sme sa stali účastníkmi Pánovej milosti, ktorú si v Cova da Iria darovala pastierikom vo videní žiariaceho nebeského svetla. S pomocou tejto milosti sľubujeme bojovať, aby sme plnili Božiu vôľu v našom živote s túžbou slobodne zachovávať to, o čom si prosila vo Fatime. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

i„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Tretí deň:

Pokánie a vykúpenie

 Ó, najmilostivejšia Fatimská Božia Matka, materinsky nás varuješ  pred hrozbou pekla a ukazuješ nám cestu do neba. Obdaruj nás milosťou, aby sme vnímali všetku bolesť hriechu a pomáhaj nám v našom pokání za vykúpenie  hriechov proti Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi a Tvojho Nepoškvrneného Srdca a za obrátenie hriešnikov. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Štvrtý deň:

Úcta Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Ó, Prečistá Fatimská Božia Matka! Ty si si vybrala sestru Luciu, aby si ukázala oheň lásky, materinskú bolesť a nekonečnú nežnosť tvojho prekrásneho Srdca a aby si nám ukázala, že týmto obrazom Pán nám ukazuje cestu spasenia pre všetkých ľudí. Prosíme ťa o pomoc, aby sme vedení bielym svetlom milosti vedeli pochopiť hlboké poznanie a obrovskú lásku Tvojho Srdca, ktoré je naším útočišťom a cestou, vedúcou nás k Bohu. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Piaty deň:

Mária –  potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru

Ó, Fatimská Božia Matka, potecha mučeníkov a prenasledovaných za vieru! Modlime sa k tebe,  aby si sa stala pre cirkev a pre celý svet prostrednicou milosrdnej lásky Boha, ktorá ako prejav jeho otcovskej lásky, rozprestiera sa na jeho deti, osobitne na tých, ktorí ju najviac potrebujú. Pomáhaj nám s pevnosťou a láskou vytrvať v zápase  dobra a zla, a prinášať naše utrpenia ako obetu za pokoj v cirkvi a za spásu sveta. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Šiesty deň:

S tebou jednota

Presvätá Kráľovná, Božia rodička a Panna Mária Fatimská. Biela nádej sveta a jednoty, daruj pokoj rodinám a krajinám, daruje jednotu kresťanov v jedinej Cirkvi, aby tak  všetci našli príbytok v Tvojom materinskom Srdci. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen.

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

 

Siedmy deň:

Modlitba ruženca

Fatimská Panna, Matka Božia ružencová! Ty si dala pastierikom pochopiť dar milosti  modlitbou sv. ruženca. Rozpáľ naše srdcia pre úprimné uctievanie tejto modlitby, aby cez poznanie tajomstiev detstva, života, smrti a vzkriesenia Tvojho Syna Ježiša Krista, sme  dokázali  nasledovať príklad, ktorým nás učia. Veď nás cestou kontemplácie a pomáhaj nám dosiahnuť sľúbenú odmenu večného života. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Ôsmy deň:

 Uctenie prvých piatich sobôt

Ó Presvätá Fatimská Božia Matka! Prečistá krása Pána, ktorej Srdce je zranené našimi hriechmi! Pomôž nám žiť a šíriť uctievanie prvých sobôt, ako si prosila o to vo Fatime a Pontevedra, a tým zadosťučiniť za zlo, robiť radosť tvojmu Srdcu, obetujúc ich tebe, tvojmu synovi a Svätej Trojice, a týmto obrazom víťaziť dobrom nad zlom. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov.  Amen

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Deviaty deň:

 Zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu

Ó Fatimská Božia Matka! Prímluvnica milovaného Ruska a všetkých národov sveta, zasvätených tebe! Prijmi nás pod svoju ochranu a daruj nám v tomto živote radosť a pokoj, a po smrti nám daj spasenie. Prosíme ťa o orodovanie u Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

 

Prerozjímam

Modlia sa modlitby, ktoré Panna Mária naučila deti vo Fatime a každodenné zasvätenie, ktoré napísala sr. Lucia:

„Ježišu, robím toto z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie hriechov, ktoré sú proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie“.

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

„Ó, Srdce Panny Márie! Zasväcujem ti moje srdce a môj život. Ochraňuj ma na zemi a usmerňuj moje kroky k šťastnej večnosti.“

 

 

Nasleduje záverečná modlitba na každý deň

 

Záverečná modlitba na každý deň:

 

Ó, Fatimská Božia Matka, ktorej materinské posolstvo pozýva nás prijať slobodnú účasť v spasení ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, v konaní skutkov pokánia a zasvätenia svojho života Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu! Prosíme ťa, aby si tak, ako si sa zjavila trom pastierikom, dala aj nám svoju milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme ožiarení jasom nebeskej milosti, podieľali sa na obrátení Ruska k viere, v zjednotení sa do jedinej Cirkvi, vo víťazstve Tvojho Nepoškvrneného Srdca na tejto zemi, ktorá ti je osobitným obrazom daná. Prosíme ťa o orodovanie pred naším Pánom Ježišom Kristom, naším jediným Spasiteľom, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Presvätá Trojica. Amen